fbpx
Home » บรรณาลัย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

บรรณาลัย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

รูปแบบศิลปะ

– บรรณาลัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารประธาน ในผังสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง ทางเข้าหันหน้าเข้าหาอาคารประธาน
เป็นที่เก็บรักษาเครื่องใช้ในพิธีกรรม รวมถึงคัมภีร์ต่างๆ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานอาคาร

ประติมานวิทยา

Related posts

มุมอาคารปราสาทประธาน ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

admin

ทับหลังจำลองด้านทิศเหนือของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

หน้าบันปราสาทประธานทิศเหนือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!