fbpx
Home » ไวษณพนิกาย

Tag : ไวษณพนิกาย

จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิษณุองค์นี้มีเค้าโครงคล้ายกับพระวิษณุในศิลปะปัลลวะตอนต้นของอินเดียใต้ กล่าวคือสวมหมวกทรงกระบอกเรียบและนุ่งโธตียาวเรียบ ไม่มีเครื่องตกแต่ง โดยลักษณะดังกล่าวปรากฏเช่นกันกับพระวิษณุจำนวนมากที่ค้นพบในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดปราจีนบุรี ในประเทศไทย ประติมากรมักกำหนดให้ใช้คทาและชายผ้าคาดเป็นเครื่องค้ำยัน เพื่อให้ประติมากรรมพระวิษณุแข้งแรงขึ้น ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ คือ จักร สังข์ คทาและธรณี
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ คือ จักร
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ทั้งหมดจึงแสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ
จ.นครศรีธรรมราช ชิ้นส่วนพระบาทและด้านล่างผ้าของวิษณุ พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

ชิ้นส่วนพระบาทและด้านล่างผ้าของวิษณุ พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิษณุในศิลปะศรีวิชัย กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปัลลวะ ย่อมมีการกำหนดจุด “รับน้ำหนัก” ระหว่างตัวประติมากรรมกับฐานด้านล่างจำนวน 5 จุด คือ พระบาททั้งสองข้าง ชายหน้านาง ชายผ้าคาดและคทาชิ้นส่วนพระบาทและด้านล่างผ้าของวิษณุในพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช แสดงให้เห็นการรับน้ำหนักห้าจุดอย่างชัดเจน ประติมานวิทยา
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับพระวิษณุจากวัดศาลาทึงที่ไชยา สุราษฏร์ธานี มีเค้าโครงของ ศิลปะอมราวดีปะปนกับคุปตะ เช่น การคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างและปรากฏองคเพศตามแบบศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยลวดลายแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” แสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย โดยเช้ามาปะปนกันทั้งอินเดียใต้และอินเดียเหนือ
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ส่วนองค์พระวิษณุ ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว แต่จากบริเวณต้นพระพาหามีรอยสลักแสดงลักษณะว่ามี 4 กร ประทับยืนตรง ทรงผ้านุ่งโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ บางแนบพระวรกาย ด้านบนมีปมนูนที่เกิดจากการขมวดผ้า ด้านหน้ามีชายผ้าทบซ้อนกัน คาดเข็มขัดที่มัดเกี่ยวกันและทิ้งชายให้ตกลงมาทางด้านซ้าย-ขวา น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิษณุ 4 กร พระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงสวมหมวกทรงกระบอกเรียบ ทรงกุณฑลรูปวงกลมขนาดใหญ่ ด้านหลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑล เรียบ พระหัตถ์ขวาหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือสังข์ พระหัตถ์ขวาหน้าทรงถือก้อนดินที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมอยู่แนบพระโสณี พระหัตถ์ซ้ายทรงถือกระบอง พระวรกายท่อนบนเปลือยเปล่า ทรงผ้านุ่งแบบโธตียาวถึงข้อพระบาท

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X