fbpx
Home » เทวาลัย

Tag : เทวาลัย

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา

วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พบโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐจำนวน 4 หลัง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ โดยรอบปรากฏชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่สลักจากหิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวคงใช้วัสดุผสม จากโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนี้ อาจเป็นได้ที่อาคารดังกล่าวคงมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ประติมานวิทยา เนื่องจากบริเวณนี้มีการพบทั้งศิวลึงค์พร้อมกับพระพุทธรูป นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่วัดโมคคลานคงเป็นศาสนสถานร่วม หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาช่วงใดช่วงหนึ่ง
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หลุมเสา โบราณสถานตุมปัง

หลุมเสา โบราณสถานตุมปัง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายหลังการขุดแต่ง พบรากฐานของอาคารก่ออิฐจำนวนหลายหลัง โดยอาคารที่เห็นในภาพ เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีหลุมเสาอาคารอยู่โดยรอบ อันแสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวอาจมีหลังคาเป็นเครื่องไม้ อันทำให้นึกถึงอาคารหลังคาลาดในศิลปะอินเดียใต้และลังกา
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ โบราณสถานตุมปัง

โบราณสถานตุมปัง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายหลังการขุดแต่ง พบรากฐานของอาคารก่ออิฐจำนวนหลายหลัง โดยอาคารที่เห็นในภาพ เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง โดยรอบอาคารปรากฏหลุมเสา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวอาจมีหลังคาเป็นเครื่องไม้ อันทำให้นึกถึงอาคารหลังคาลาดในศิลปะอินเดียใต้และลังกา ประติมานวิทยา มีการค้นพบท่อนล่างของประติมากรรมประทับยืนที่นี่ โดยยังคงเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าประติมากรรมดังกล่าวอาจหมายถึงพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์กันแน่ จึงยังไม่แน่ชัดว่าโบรารสถานดังกล่าวอาจหมายถึงเทวาลัยในลัทธิไวษรพนิกายหรือพุทธสถานในพุทธศาสนามหายาน
จ.นครศรีธรรมราช ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช ภาคใต้

ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ฐานพระสยม เป็นเทวาลัยไศวนิกายซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ไกลนักจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สร้างด้วยอิฐ ประกอบด้วยห้องครรภคฤหะขนาดเล็กซึ่งสำหรับประดิษฐานศิวลึงค์และมณฑปทางด้านหน้าสำหรับผู้บูชา ประติมานวิทยา ภายในประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานโยนีทรงกลมอันเป็นรสัญลักษณ์แทนพระศิวะและพระอุมาในฐานะแห่งการไม่มีรูป อนึ่ง ฐานโยนีทรงกลมนี้เป็นลักษณะพิเศษ ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะศรีวิชัยแต่กลับเป็นลักษณะปกติในศิลปะอินเดียใต้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่ฐานดังกล่าวอาจแสดงความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับชาวอินเดีย
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ สวยัมภูลึงค์ เขาคา อ.สิชล

สวยัมภูลึงค์ เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
สวยัมภูลึงค์ แปลว่าลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (สฺวยํ แปลว่า ตนเอง ภู เป็นว่าเกิด มี เป็น อยู่) อันเป็นประจักษ์พยานของการมีอย่รวมถึงฤทธานุภาพของพระเป็นเจ้า ที่ยอดเขาทางด้านทิศเหนือของเขาคาปรากฏแท่งหินที่มีลักษะคล้ายศิวลึงค์ จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นสวยัมภูลึงค์ไปโดยปริยาย โดยรอบมีการสร้างเขื่อนด้วยหินและปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นเทวาลัย อย่างไรก็ตาม
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ โบราณสถานหมายเลข 2 เขาคา

โบราณสถานหมายเลข 2 เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
โบราณสถานหมายเลข 2 ถือเป็นเทวาลัยที่สำคัญที่สุดในกลุ่มโบราณสถานที่เขาคา เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดและเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆในกลุ่ม เป็นอาคารก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ใช้กรอบประตูละฐานเสาสลักจากหิน การที่อาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีครรภคฤหะทางด้านหลัง และที่มณฑปมีแถวเสากระจายทำให้นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า เทวาลัยดังกล่าวมีแผนผังคล้ายกับเทวาลัย Lad Khan เมืองไอโหเฬ ประเทศอินเดีย
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ โบราณสถานหมายเลข เขาคา

โบราณสถานหมายเลข เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
โบราณสถานหมายเลข 2 ถือเป็นเทวาลัยที่สำคัญที่สุดในกลุ่มโบราณสถานที่เขาคา เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดและเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆในกลุ่ม เป็นอาคารก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ใช้กรอบประตูและฐานเสาสลักจากหิน ดังที่แสดงในภาพ การผสมผสานปะปนระหว่างวัสดุสองประเภทมักพบเสมอๆทางภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า เทวาลัยดังกล่าวมีแผนผังคล้ายกับเทวาลัย Lad Khan เมืองไอโหเฬ ประเทศอินเดีย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X