fbpx
Home » เจดีย์

Tag : เจดีย์

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน

อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์วัดหน้าพระลาน มีฐานสี่เหลี่ยมยกสูง รองรับฐานบัวเตี้ยๆในผังกลม องค์ระฆังทรงโอคว่ำ บัลลังก์เหลี่ยม ยอดทรงกรวยเรียบ คล้ายกับเจดีย์รายภายในวัดพระมหาธาตุซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ส่วนอุโบสถได้รับการสร้างใหม่จนหมดแล้ว
จ.นครศรีธรรมราช ฐานเจดีย์ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

ฐานเจดีย์ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ฐานเจดีย์ประกอบด้วยฐานบัวลูกฝักซ้อนกัน 3 ชั้น แต่ละชั้นมีการเพิ่มมุม โดยมุมประธานมีขนาดใหญ่กว่ามุมขนาบข้างเล็กน้อย ฐานทางด้านทิศตะวันออกยื่นออกไปกว่าด้านอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวเจดีย์ซึ่งทลายลงไปแล้วเดิมมีมุขยื่นอยู่ทางด้านดังกล่าวด้วย ส่วนเรือนธาตุ และยอดของเจดีย์องค์นี้ได้พังทลายหมดแล้ว ความนิยมสร้างฐานบัวลูกฝักเพิ่มมุม โดยมุมประธานมีขนาดใหญ่กว่ามุมอื่นๆเพียงเล็กน้อยเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 21 และยังนิยมอยู่ในช่วงต้นๆของสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์เขาน้อย

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่
พระพุทธรูปพร้อมพระสาวกที่เจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปพร้อมพระสาวกที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปพร้อมพระสาวก ประดิษฐานอยู่ระหว่างเก็จประธานกันเก็จมุม เป็นงานที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมในภายหลังสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 พระพุทธรูปประธานตรงกลางเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี ส่วนพระสาวกเหลือเฉพาะส่วนองค์ที่อยู่ในท่าพนมมือ ประติมานวิทยา/ประวัติ เขาน้อย ตำบลหัวเขา
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส

เจดีย์ 3 องค์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทั้งสามองค์นี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ โดยองค์กลางมีการก่อฐานประทักษิณซึ่งแตกต่างกับเจดีย์อีก 2 องค์ ที่ไม่มี ลักษณะของเจดีย์ประธาน ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานประทักษิณ 2 ชั้น แนวพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุอย่างจีน องค์เจดีย์ประธานด้านบนส่วนฐานรองรับองค์ระฆังอยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงไล่ระดับกัน ถัดขึ้นมาเป็นส่วนแถบลวดบัวคล้ายอกไก่ซ้อนกัน
พระเจดีย์หลวง เขาตังกวน ภาคใต้ สงขลา

พระเจดีย์หลวง เขาตังกวน จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระเจดีย์หลวง สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานชั้นล่างก่อสูงขึ้นมาเป็นลานประทักษิณในผังสี่เหลี่ยม ส่วนท้องไม้เจาะเป็นช่องพระประทีป องค์พระเจดีย์มีชุดฐานดังนี้ คือ ฐานเขียงในผังกลมรองรับฐานบัวคว่ำบัวหงาย ฐานมาลัยเถาซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น และบัวปากระฆังที่มีลักษณะเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่
ชุมพร พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ภาคใต้

พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระบรมธาตุสวีมีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยกรมศิลปากร สำหรับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบโอคว่ำ เหนือขึ้นไปเป็นเสาหาร ก้านฉัตร บัวเถา ปล้องไฉน ๗ ชั้น บนสุดเป็นปลียอด และเม็ดน้ำค้าง
ชุมพร ภาคใต้ เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุสวี

เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ที่วางอยู่บริเวณมุมทั้ง 4 ของฐานรองรับเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะของเจดีย์รายเป็นการจำลองเองเจดีย์ประธานโดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกับเจดีย์ประธานแทบทุกประการ ที่แตกต่างก็เพราะขนาดที่เล็ก จึงจำเป็นต้องลดย่อองค์ประกอบบางอย่างไปบ้าง เช่น ขนาดขององค์ระฆัง ชั้นปล้องไฉน เป็นต้น ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก

เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่อยู่ในฐานแปดเหลี่ยม แต่ละด้านของฐานมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังกลม มีรัดอกบริเวณกลางองค์ระฆัง บัลลังก์แปดเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลียอด ประติมานวิทยา เจดีย์หรือสถูป มีความหมายถึงสถาปัตยกรรมสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีต้นกำเนิดมาจากเนินดินฝังศพในประเทศอินเดีย ก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นสัญลักษณ์แทนถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนา แต่ละภูมิภาคที่นับถือพุทธศาสนาล้วนมีศิลปกรรมของสร้างสรรค์เจดีย์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!