fbpx
Home » เจดีย์

Tag : เจดีย์

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ ตามด้วยชุดฐานสิงห์ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดมาเป็นฐานบัวคลุ่มในผังแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ตามด้วยยอดบัวคลุ่มเถาและยอดแหลม จากลักษณะโดยรวมของเจดีย์นั้นมีความใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงเครื่อง เพียงแต่ตัวเจดีย์นั้นไม่มีการทำย่อมุม รูปแบบดังกล่าวจึงน่าจะเป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่น อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 24 ขึ้นไป
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานล่างสุดเป็นฐาน 16 เหลี่ยมก่อเป็นฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เหนือฐานเขียงเป็นชุดฐานรองรับเรือนธาตุที่พังทลายลงมาแล้ว โดยบริเวณฐานรองรับเรือนธาตุปรากฏร่องรอยคล้ายซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ถัดจากเรือนธาตุขึ้นไปเป็นชั้นซ้อนซึ่งปรากฏร่องรอยของเสาประดับมุมที่มีลวดลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ ส่วนยอดนั้นพังทลายลงมาจนไม่หลงเหลือเค้าโครงเดิม ซึ่งจากร่องรอยของซุ้มจระนำที่หลงเหลืออยู่สันนิษฐานได้ว่าผนังนั้นเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบ และในส่วนที่เป็นช่องซุ้มจระนำนั้นก็ตรงกันกับทิศทั้งแปดด้วย และหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็สามารถเทียบได้กับเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบศิลปะอู่ทอง
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดสนามไชยเป็นโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธาน ระเบียงคด อุโบสถ วิหาร และเจดีย์ราย 15 องค์ โดยลักษณะแผนผังของวัดสนามไชยประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยแนวระเบียงคด ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถและวิหาร ถัดออกมาภายนอกระเบียงคดมีเจดีย์รายขนาดเล็กอยู่โดยรอบ จากหลักฐานทางเอกสารในพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตโปรดฯ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดแร้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยกสูง ตามด้วยชุดฐานแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น โดยในชั้นที่สามมีการคาดลูกแก้ว 1 เส้น ถัดขึ้นมาเป็นฐานรองรับองค์ระฆังลักษณะคล้ายมาลัยเถาแล้วตามด้วยองค์ระฆัง  ถัดมาเป็นบัลลังก์กลมรองรับปลียอด โดยส่วนยอดบนสุดได้หักลงมาแล้ว ซึ่งการใช้ชุดฐานรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมนี้พบในเจดีย์ที่องค์อื่นอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เช่น วัดมรกต โดยการทำเจดีย์แปดเหลี่ยมนี้มีความนิยมมาตั้งแต่ช่วงก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเล็กน้อยจนมาถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น จึงสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น อายุราวๆ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ทรงระฆังในฐานแปดเหลี่ยม ลักษณะคือ เป็นฐานเขียงเตี้ยๆ ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น ตามด้วยชุดฐานบัว 2 ฐานซ้อนกัน 2 ชั้น คาดท้องไม้ด้วยลูกแก้วอกไก่ โดยลักษณะการทำฐานบัวซ้อนกัน 2 ฐานนี้พบในกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะล้านนาด้วย
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งปูนที่ฉาบเอาไว้ได้หลุดล่อนออกมาเกือบหมดแล้ว ลักษณะโดยรวมนั้นมีความคล้ายกันกับเจดีย์แปดเหลี่ยมที่อยู่ในวัดเดียวกัน เพียงแต่เจดีย์องค์นี้ยังหลงเหลือส่วนขององค์ระฆังอยู่ กล่าวคือ เป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ ซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดมาเป็นฐานบัวแปดเหลี่ยมซ้อนกัน ซึ่งตัวอิฐค่อนข้างที่จะชำรุดแล้ว เรือนธาตุประดับซุ้มจระนำในผังแปดเหลี่ยม เป็นลักษณะการเจาะช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบในแต่ละด้าน จากขนาดช่องซุ้มจระนำคาดว่าจะเคยประดิษฐานพระพุทธรูปยืนมาก่อน และจากการที่ปูนได้หลุดร่อนออกมาแล้ว
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมก่ออิฐฉาบปูน ฐานของเจดีย์เป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ ซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดมาเป็นฐานบัวแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น ตามด้วยเรือนธาตุที่ประดับช่องซุ้มจระนำในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะการเจาะช่องซุ้มจระนำเป็นการทำช่องซุ้มจระนำสลับกับผนังทึบในแต่ละด้าน จากขนาดช่องซุ้มจระนำคาดว่าจะเคยประดิษฐานพระพุทธรูปยืนมาก่อน ถัดมาจึงเป็นฐานยืดสูงแปดเหลี่ยมที่มีขนาดลดหลั่นกันลงมา และถัดจากนั้นขึ้นไปตัวเจดีย์ได้พังทลายลงมาแล้ว ซึ่งลักษณะของการทำเจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยมก็พบที่วัดอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เช่น
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ทรงเครื่อง วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ทรงเครื่องในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ มีการประดับช่องซุ้มเล็กๆ ในแต่ละด้าน ถัดมาเป็นชุดฐานสิงห์ย่อมุมในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น โดยบริเวณบัวหลังสิงห์มีการประดับปูนปั้นเป็นลายกลีบบัวด้วย ถัดมาเป็นบัวคลุ่มและองค์ระฆังที่มีสัดส่วนค่อนข้างเล็ก ส่วนของยอดบนสุดนั้นได้ชำรุดไปแล้ว ลักษณะของการทำเจดีย์ทรงเครื่องนั้นเริ่มปรากฏในสมัยอยุธยาตอนกลางและเริ่มเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย เรื่อยมาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เจดีย์องค์นี้จึงน่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลาย อายุราวๆ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยม วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยม ประกอบด้วยฐานล่างสุดเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ตามด้วยเรือนธาตุซ้อนกัน 2 ชั้น เรือนธาตุชั้นแรกอยู่ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ มีการประดับเสาฃซุ้มจระนำ เรือนธาตุชั้นที่สองอยู่ในผังแปดเหลี่ยม แต่ละด้านนั้นมีประดับเสาซุ้มจระนำ ถัดขึ้นมาจึงเป็นชุดฐานบัว 2 ฐานในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เจดีย์องค์นี้มีคล้ายคลึงกับธาตุของศิลปะลาว คือเป็นธาตุทรงแปดเหลี่ยม  ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ รองรับเอวขัน ถัดมาเป็นฐานแปดเหลี่ยมที่มีการเจาะช่องซุ้มขนาดเล็กทั้ง 8 ด้าน ถัดขึ้นมาเป็นฐานที่มีลักษณะคล้ายบัวคว่ำ –  บัวหงาย รองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม โดยฐานองค์ระฆังของที่นี่จะไม่ทำเป็นทรงเอวขัน และด้านบนองค์ระฆังก็ไม่ทำเป็นปากผายเหมือนในศิลปะลาว ถัดมาเป็นฐานประดับกลีบบัวรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X