fbpx
Home » อมราวดี

Tag : อมราวดี

จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ คือ จักร
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ทั้งหมดจึงแสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย ประติมานวิทยา พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กซ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอมราวดี-ลังกาอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งนิยมมาก่อนในศิลปะอินเดียใต้ ประทับนั่งขัดสมาธิราบและแสดงอภัยมุทราหันเฉียงแบบอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม จีวรเรียบไม่มีริ้วถือเป็นลักษณะแบบคุปตะ-หลังคุปตะที่เข้ามาปะปน ประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรกนั้น แสดงถึงตอนที่นาคมุจลินท์ป้องกันพระพุทธองค์จากพายุฝนภายหลังการตรัสรู้ ซึ่งเป็นตอนที่นิยมในศิลปะอมราวดีและลังกา อย่างไรก็ตาม คติการทำ “พระพิมพ์”
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับพระวิษณุจากวัดศาลาทึงที่ไชยา สุราษฏร์ธานี มีเค้าโครงของ ศิลปะอมราวดีปะปนกับคุปตะ เช่น การคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างและปรากฏองคเพศตามแบบศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยลวดลายแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” แสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย โดยเช้ามาปะปนกันทั้งอินเดียใต้และอินเดียเหนือ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X