fbpx
Home » สำริด

Tag : สำริด

จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบ ประติมากรรมนี้แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกับศิลปะลังกาอย่าชัดเจน โดยเฉพาะการแสดงวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ขวาและกฎกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย ซึ่งถือเป็นมุทราที่ปรากฏประจำสำหรับพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานในศิลปะลังกา ทั้งหมดนี้แสดงถึงการเข้ามาของชาวลังกาในดินแดภาคใต้ของประเทศไทย ประติมานวิทยา พระพุทธเจ้าอมิตาภะที่ปรากฏบนชฎามกุฏย่อมแสงให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรอย่างชัดเจน ส่วยพระหัตถ์ทั้งวองนั้นแสดงวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ขวาและกฏกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย อนึ่ง เนื่องจากกฏกมุทราเป็นมุทราที่ออกแบบให้เป็น “วงแหวน” เพื่อการถือสิ่งของโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ในพระหัตถ์ซ้ายคงเคยถือสิ่งของบางอย่างตามประติมานวิทยาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เช่น
จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด 4 กร พบที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึงอิทธิพลปาละตอนต้นและชวาภาคกลางที่มีบทบาทต่อศิลปะศรีวิชัย เช่น การทรงผ้านุ่งเรียบไม่มีริ้ว การห่มหนังเสือรอบพระโสณี การทรงยัชโญปวีตผ้า (วาสตรยัชโญปวีต) เป็นต้น ความเกี่ยวข้องระหว่างประติมากรรมปาละ-ชวาและศรีวิชัยนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสามพื้นที่ และยังแสดงถึงการเข้ามาของพระและช่างผู้นับถือพุทธศาสนามหายานอีกด้วย ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุราในพุทธศาสนามหายาน ย่อมปรากฏพระอมิตาภะซึ่งเป็นพระธยานิพุทธประจำพระองค์เสมอ มีมวยผมชฎามกุฏตามแบบนักบวช
จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมขนาดเล็กชิ้นนี้แสดงความใกล้เคียงกับศิลปะคุปตะสกุลช่างสารนาถอย่างมาก ทั้ชฎามกุฏที่ไม่มีเครื่องตกแต่ง ผ้านุ่งเรียบไม่มีริ้ว บางเหมือนผ้าเปียกน้ำและไม่มีเครื่องตกแต่ง หรือแม้แต่ความพยายามในการลดเครื่องเพชรพลอยซึ่งแสดงความเป็นนักบวชอย่างมาก อนึ่ง ศิลปะคุปตะสารนาถ มีบทบาทพอสมควรในคาบสมุทรภาคใต้ ดังที่ได้พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอีกองค์หนึ่งซึ่งปราศจากเครื่องตกแต่งเช่นกันจากเมืองไชยา สุราษฏร์ธานี ประติมานวิทยา การที่ปรากฏพระอมิตาภะบนชฎามกุฏย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนพระกรทั้งสองข้างคงแสดงวรทมุทราและถือดอกบัวปัทมะ
พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระศิวะ 4 กร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัว กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระเศียรทรงชฎามกุฎ เกล้าเป็นทรงกระบอก ประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลก ทรงเทริดมีลักษณะเป็นแถบเส้นนูนและตาบมีขนาดเล็กที่ด้านหน้า ด้านหลังพระเศียรมีประภามณฑลรูปวงรี เจาะเป็นแถวช่องรูปวงกลม กรอบมีลายเปลวไฟโดยรอบ มีเส้นพระเกศาขนาดใหญ่บนพระอังสาทั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถืออักษมาลา
พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี พระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงชฎามกุฎที่ทำเป็นเส้นพระเกศาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนพระอังสาทั้งสองข้างมีเส้นพระเกศาพาดอยู่ คล้องสายยัชโญปวีตเป็นแถบผ้า ทรงผ้านุ่งแบบโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ แนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุแสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) พระหัตถ์ซ้ายทรงจับดอกบัวบาน ฝ่าพระหัตถ์วางอยู่บนดอกบัวที่ขึ้นมาจากฐาน ประทับนั่งลีลาสนะอยู่บนฐานดอกบัวที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระบาทขวาที่ทิ้งลงมามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากฐานเพื่อมารองรับ
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่
กลองมโหระทึก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

กลองมโหระทึก จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ กลองมโหระทึก ด้านบนตรงกลางทำเป็นรูปพระอาทิตย์ 10 แฉก ล้อมรอบด้วยลวดลายที่สลักอยู่ภายในกรอบวงกลมต่างๆ เช่น ลายวงกลม ลายเส้นตรงเรียงต่อกันเป็นแถว และที่สำคัญคือลายนกที่มีปากและหางยาว ที่ด้านข้างสลักลายเป็นรูปกลุ่มคนยืนอยู่บนเรือ ถัดลงมามีหูคล้อง 4 หู ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับกลองมโหระทึกในวัฒนธรรมดองซอน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายยกสูง ปางมารวิชัย พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน แผ่คลี่เป็นริ้ว ภาพรวมเทียบได้กับพระพุทธสิหิงค์เมืองนครศรีธรรมราช หรือพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X