fbpx
Home » สงขลา

Tag : สงขลา

ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา
ภาคใต้ สงขลา เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย

เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย ทั้งสามเศียรนี้มีดวงพระเนตรปูด พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงเป็นแผ่นกว้างขนาดใหญ่โก่งโค้ง พระโอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รูปแบบดังกล่าวจัดอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และน่าจะเป็นงานช่างท้องถิ่นเนื่องจากสัดส่วนที่ไม่สมส่วน ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ส่วนองค์พระวิษณุ ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว แต่จากบริเวณต้นพระพาหามีรอยสลักแสดงลักษณะว่ามี 4 กร ประทับยืนตรง ทรงผ้านุ่งโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ บางแนบพระวรกาย ด้านบนมีปมนูนที่เกิดจากการขมวดผ้า ด้านหน้ามีชายผ้าทบซ้อนกัน คาดเข็มขัดที่มัดเกี่ยวกันและทิ้งชายให้ตกลงมาทางด้านซ้าย-ขวา น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระศิวะ 4 กร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัว กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระเศียรทรงชฎามกุฎ เกล้าเป็นทรงกระบอก ประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลก ทรงเทริดมีลักษณะเป็นแถบเส้นนูนและตาบมีขนาดเล็กที่ด้านหน้า ด้านหลังพระเศียรมีประภามณฑลรูปวงรี เจาะเป็นแถวช่องรูปวงกลม กรอบมีลายเปลวไฟโดยรอบ มีเส้นพระเกศาขนาดใหญ่บนพระอังสาทั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถืออักษมาลา
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระวิษณุ 4 กร พระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงสวมหมวกทรงกระบอกเรียบ ทรงกุณฑลรูปวงกลมขนาดใหญ่ ด้านหลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑล เรียบ พระหัตถ์ขวาหลังทรงถือจักร พระหัตถ์ซ้ายหลังทรงถือสังข์ พระหัตถ์ขวาหน้าทรงถือก้อนดินที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมอยู่แนบพระโสณี พระหัตถ์ซ้ายทรงถือกระบอง พระวรกายท่อนบนเปลือยเปล่า ทรงผ้านุ่งแบบโธตียาวถึงข้อพระบาท
พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี พระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงชฎามกุฎที่ทำเป็นเส้นพระเกศาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนพระอังสาทั้งสองข้างมีเส้นพระเกศาพาดอยู่ คล้องสายยัชโญปวีตเป็นแถบผ้า ทรงผ้านุ่งแบบโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ แนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุแสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) พระหัตถ์ซ้ายทรงจับดอกบัวบาน ฝ่าพระหัตถ์วางอยู่บนดอกบัวที่ขึ้นมาจากฐาน ประทับนั่งลีลาสนะอยู่บนฐานดอกบัวที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระบาทขวาที่ทิ้งลงมามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากฐานเพื่อมารองรับ
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ
พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ แต่ละกลีบเป็นกลีบบัวซ้อนกัน 2 ชั้น พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเหลือบต่ำ ไม่มีอุณาโลม ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่มาก อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบ บางแนบพระวรกาย จากลักษณะที่กล่าวเป็นรูปแบบที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดีคือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) ภาคใต้ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เดิมเป็นคฤหาสน์ของพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ.2421 ต่อมาใช้เป็นที่ว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษสงขลา และในภายหลังนำมาใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้อาคารแห่งนี้นำมาใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งแต่ ปีพ.ศ.
ภาคใต้ สงขลา สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์)

สิงโตศิลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ที่เชิงบันไดโค้งนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีการตั้งประติมากรรมศิลาแกะสลักเป็นรูปสิงโต 1 คู่ กำลังจับริบบิ้น เล่นลูกบอล และมีฐานรองรับ ทั้งนี้การแกะสลักสิงโตในลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในศิลปะจีน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากรูปแบบฐานที่ด้านล่างสุดแกะสลักคล้ายขาสิงห์ ส่วนกลางมีการสลักเสาหลอกที่มุมทั้งสี่ ปลอกคอของสิงโตมีลักษณะค่อนข้างเรียบโดยแขวนกระดิ่งเพียงลูกเดียว และเนื้อศิลามีสีดำสลับขาวเทา อาจสันนิษฐานได้ว่า

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X