fbpx
Home » ศิวลึงค์

Tag : ศิวลึงค์

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ศิวลึงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

ศิวลึงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศิวลึงค์ที่ค้นพบในแถบนครศรีธรรมราชสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรากฏเฉพาะรุทรภาคและติดับฐานโยนี กับกลุ่มที่ปรากฏทั้งสามภาคและแยกออกจากฐานโยนี สำหรับศิวลึงค์ที่ปรากฏในภาพนี้เป็นศิวลึงค์แบบที่สอง ซึ่งปรากฏทั้งพรหมภาค (ส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่าง) วิษณุภาค (ส่วนแปดเหลี่ยมตรงกลาง) และรุทรภาค (ส่วนกลมด้านบน) อันแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตรีมูรติทั้งสาม
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศิวลึงค์ที่ค้นพบในแถบนครศรีธรรมราชสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรากฏเฉพาะรุทรภาคและติดับฐานโยนี กับกลุ่มที่ปรากฏทั้งสามภาคและแยกออกจากฐานโยนี สำหรับศิวลึงค์ที่ปรากฏในภาพนี้เป็นศิวลึงค์แบบแรกที่อาจมีอายุเก่าแก่กว่าศึวลึงค์ในประเภทที่สอง ประติมานวิทยา ศิวลึงค์และโยนี เป็นตัวแทนอันไม่เป็นรูปมนุษย์ของพระศิวะและพระอุมา เทพเจ้าสูงสุดของลัทธิไศวนิกาย มักปรากฏเป็นประติมากรรมประดิษฐานในครรภคฤหะของเทวาลัยเสมอ อนึ่ง เมืองนครศรีธรรมราชคงเคยนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักมากก่อนในพุทธศตวรรษที่
จ.นครศรีธรรมราช ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช ภาคใต้

ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ฐานพระสยม เป็นเทวาลัยไศวนิกายซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ไกลนักจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สร้างด้วยอิฐ ประกอบด้วยห้องครรภคฤหะขนาดเล็กซึ่งสำหรับประดิษฐานศิวลึงค์และมณฑปทางด้านหน้าสำหรับผู้บูชา ประติมานวิทยา ภายในประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานโยนีทรงกลมอันเป็นรสัญลักษณ์แทนพระศิวะและพระอุมาในฐานะแห่งการไม่มีรูป อนึ่ง ฐานโยนีทรงกลมนี้เป็นลักษณะพิเศษ ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะศรีวิชัยแต่กลับเป็นลักษณะปกติในศิลปะอินเดียใต้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่ฐานดังกล่าวอาจแสดงความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับชาวอินเดีย
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ สวยัมภูลึงค์ เขาคา อ.สิชล

สวยัมภูลึงค์ เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
สวยัมภูลึงค์ แปลว่าลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (สฺวยํ แปลว่า ตนเอง ภู เป็นว่าเกิด มี เป็น อยู่) อันเป็นประจักษ์พยานของการมีอย่รวมถึงฤทธานุภาพของพระเป็นเจ้า ที่ยอดเขาทางด้านทิศเหนือของเขาคาปรากฏแท่งหินที่มีลักษะคล้ายศิวลึงค์ จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นสวยัมภูลึงค์ไปโดยปริยาย โดยรอบมีการสร้างเขื่อนด้วยหินและปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นเทวาลัย อย่างไรก็ตาม
จ.นครศรีธรรมราช ฐานโยนี โบราณสถานหมายเลข 4 เขาคา ภาคใต้

ฐานโยนี โบราณสถานหมายเลข 4 เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
ฐานโยนี สัญลักษณ์ของอวัยวะเพศหญิงซึ่งรองรับศิวลึงค์ เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีรูปของพระอุมา พระผู้เป็นพลัง (ศักติ) ของพระศิวะ ฐานโยนีที่นี่มีลักษณะคล้ายธรรมชาติ เนื่องจากอยู่ในผังกลมซึ่งแตกต่างไปจากโยนีที่เอเชียอาคเนย์โยทั่วไปที่มักอยู่ในผังสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ การสลักโดยใช้หินธรรมชาติสลักอย่างเป็นธรรมชาติ คือไม่ตกแต่งเป็นลวดบัวฐานนั้น ยังแตกต่างไปจากบานโยนีส่วนใหญ่ของเอเชียอาคเนย์อีกด้วย บานโยนีดังกล่าวจึงแสดงสถานะ “ความเป็นธรรมชาติ” มากกว่าโยนีอื่นๆอีกด้วย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X