fbpx
Home » ศิลปะเขมร

Tag : ศิลปะเขมร

ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

บาราย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – บารายอยู่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นสระสำหรับกักเก็บน้ำ ปัจจุบันอยู่ในลักษณะตื้นเขิน ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

บรรณาลัย ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – บรรณาลัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารประธาน ในผังสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง ทางเข้าหันหน้าเข้าหาอาคารประธาน เป็นที่เก็บรักษาเครื่องใช้ในพิธีกรรม รวมถึงคัมภีร์ต่างๆ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานอาคาร ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

ปราสาทประธาน ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – ปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพประจำศาสนสถาน ปัจจุบันเหลือเพียงฐานปราสาท ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

โคปุระ ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – โคปุระอยู่ในผังกากบาทก่อด้วยศิลาแลง ประติมานวิทยา
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว

ปราสาทบ้านน้อย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – โบราณสถานบ้านน้อยประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีบารายขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันออก ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศใต้ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันตก ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปสิงห์ยกขาทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 5 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศเหนือของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปบุคคลพนมมืออยู่บนแท่นที่ประดับลายกูฑุขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นลายกนกทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 3 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ปราสาทก่ออิฐ อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมและมีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออก ภายในมีห้องครรภคฤหะในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ส่วนของบัวเชิงธาตุมีลักษณะการย่อมุมอย่างละเอียดแตกต่างไปจากปราสาทหลังอื่นๆ ในกลุ่ม ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้พบฐานก่ออิฐเชื่อมไปสู่ปราสาทองค์กลาง นอกจากนี้ยังพบทับหลังในศิลปะเขมร อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำทับหลังจำลองมาประดับไว้ที่พื้นในแต่ละทิศของปราสาท ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X