fbpx
Home » ศิลปะอยุธยา

Tag : ศิลปะอยุธยา

จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ใบเสมา วัดท้าวโคตร

ใบเสมา วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 โดยพิจารณาจากขนาดซึ่งเล็กกว่าสมัยอยุธยายุคต้น แต่ยังใหญ่สมัยอยุธยายุคปลาย และรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ลวดลายดอกไม้ออกก้านขดที่ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติก็เป็นที่นิยมในยุคดังกล่าวด้วย
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ภาคใต้

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูประทับยืน ปางอุ้มบาตรคือยกพระหัตถ์สองข้างขึ้นประคองบาตรที่หลุดหายไปแล้ว พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยมเม็ดพระศกเล็ก ครองจีวรห่มคลุม ลักษระพิเศษคือจีวรที่ส่วนครึ่งล่างพระวรกายทำเป็นริ้วขวางกับสบง คล้ายกับพระโลกนาถซึ่งเคลื่อนย้ายจากวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา มาที่วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 จึงอาจกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
ภาคใต้ สงขลา เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย

เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย ทั้งสามเศียรนี้มีดวงพระเนตรปูด พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงเป็นแผ่นกว้างขนาดใหญ่โก่งโค้ง พระโอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รูปแบบดังกล่าวจัดอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และน่าจะเป็นงานช่างท้องถิ่นเนื่องจากสัดส่วนที่ไม่สมส่วน ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์เขาน้อย

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่
พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มจระนำที่ก่อขึ้นใหม่ด้านหน้าเก็จกลางของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี สภาพในปัจจุบันพระเศียร และพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไปแล้ว แต่จากลักษณะของพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่วางอยู่ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ข้างขวายืนออกมาด้านหน้า จึงน่าจะแสดงปางมารวิชัย ส่วนพระสาวกที่นั่งอยู่ขนาบข้างก็ชำรุดมาก ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วเช่นกัน
กลุ่มพระประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย วางอยู่บนฐานสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร
พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร รองพระบาท
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หมู่พระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทอง บางองค์มีเค้าพระพักตร์ค่อนข้างแป้นพระหนุเน้นเหลี่ยมมีไรพระมัสสุคล้ายพระพุทธรูปแบบทวารวดีตอนปลาย บางองค์พระพักตร์รี เม็ดพระศกเล็กคล้ายพระพุทธรูปแบบอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

อุโบสถวัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารแบบประเพณี เครื่องไม้ หลังคาซ้อนสองชั้น หน้าหลังมีมุขประเจิดประดับเครื่องลำยองช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ ชายคาสี่ด้านลาดต่ำซ้อนกันสามตับมุงด้วยกระเบื้องกาบูหรือกระเบื้องลอนกาบกล้วย ผนังเป็นไม้เจาะช่องหน้าต่าง มีบานปิดเปิด ได้รับการบูรณะแล้ว รูปแบบอาจเป็นอาคารในศิลปะอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ประติมานวิทยา
ภาคใต้ วัดโพธาราม สุราษฎร์ธานี ใบเสมาวัดโพธาราม

ใบเสมาวัดโพธาราม จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ใบเสมามีขนาดเล็ก และประดิษฐานอยู่บนฐานสิงห์หนึ่งฐานที่รองรับบัวคลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวปรากฏที่วัดอุบล ในจังหวัดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ลักษณะการสร้างใบเสมาขนาดเล็กและประดิษฐานอยู่บนแท่น ปรากฏขึ้นครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนปลาย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!