fbpx
Home » ศิลปะทวารวดี

Tag : ศิลปะทวารวดี

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มพุทธคยา ด้านบนมีการสลักรูปต้นไม้ ซึ่งคาดว่าหมายถึงต้นโพธิ์ ทั้งยังมีรูปสถูปขนาบข้างอีก 4 องค์ จากลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าที่มีการทำพระเนตรเหลือบต่ำ การทำพระกรรณยาว และการทำฝ่าพระบาทในลักษณะแบออก เป็นรูปแบบที่พบในศิลปะทวารวดี ดังนั้นเสมาใบนี้น่าจะเกิดในศิลปะทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 12 –
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

โบราณสถานเจดีย์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เจดีย์เหลือเพียงร่องรอยส่วนฐาน เป็นเจดีย์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมด้านเท่า ฐานบัวคว่ำยืดสูง ตามด้วยฐานเขียงเตี้ยๆ ซ้อนชั้นกันลดหลั่นลงมา ตามด้วยร่องรอยของฐานองค์ระฆังที่เหลืออยู่เล็กน้อย มีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออก มีการสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีและได้รับการต่อเติมในสมัยอยุธยา กล่าวคือ ในส่วนของฐานนั้นน่าจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ต่อมาในสมัยอยุธยาจึงมีการก่อสร้างองค์ระฆังทับลงไป ดังนั้นเจดีย์องค์ดังกล่าวจึงมีส่วนผสมของรูปแบบศิลปะทวารวดีและศิลปะอยุธยาตอนต้น
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ที่ทำจากอิฐ ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น โดยสภาพของเจดีย์นั้นค่อนข้างชำรุด และในส่วนขององค์ระฆังและยอดนั้นพังทลายหมด จึงไม่อาจที่จะระบุได้ว่าเป็นเจดีย์ในสมัยใด อย่างไรก็ตาม ได้มีปัญหาถกเถียงกันว่า เจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะนั้น อยู่ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือตำบลดอนเจดีย์
Uncategorized ภาคกลาง สุพรรณบุรี

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 1 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นโบราณสถานที่มีการก่อสร้างทับซ้อนหลายสมัย ในส่วนของชั้นล่างนั้นเป็นโบราณสถานสมัยทวารวดี ลักษณะคือ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยอิฐ ส่วนในชั้นถัดมาสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางลงมา ลักษณะคือเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อเป็นฐานสามชั้น ซ้อนลดหลั่นกันไป แนวฐานในสมัยที่สองนี้ทับซ้อนกับแนวฐานสมัยแรก โดยวางแนวทิศเหลื่อมล้ำกัน ไม่ได้ทับซ้อนสนิทในแนวเดียวกัน จากรูปแบบที่ได้กล่าวไปนั้นเจดีย์ดังกล่าวน่าจะมีอายุในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14
Uncategorized

โบราณสถานทุ่งเศรษฐี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
โบราณสถานทุ่งเศรษฐี สภาพในปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้ว โดยเป็นเจดีย์ที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยอิฐ มีการทำบันไดยื่นออกมาจากกลางด้านของฐานประทักษิณทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ที่ฐานประทักษิณมีการทำเสาติดผนังเป็นช่วงๆ ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานขององค์เจดีย์ซึ่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยกเก็จที่มุมและกึ่งกลางด้าน ถัดขึ้นไปเป็นส่วนขององค์เจดีย์ที่พังทลายลง โบราณสถานทุ่งเศรษฐีนี้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับเจดีย์หมายเลข 8 และ 31 ที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

ประติมากรรมปูนปั้นถ้ำยายจูงหลาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
ประติมากรรมปูนปั้นในถ้ำยายจูงหลาน เป็นภาพบุคคลสามคน พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์อยู่ทางซ้ายของภาพ ประทับยืนตริภังค์ มีประภามณฑลล้อมรอพระวรกาย  พระหัตถ์ซ้ายทำปางประทานพร พระหัตถ์ขวาทำวิตรรกมุทรา พระพักตร์แบบพื้นเมือง มีขมวดพระเกศา อุษณีษะ ครองจีวรห่มเฉียง มีการทาสีแดงที่จีวร ทางขวาของภาพเป็นรูปบุคคลสองคนสวมผ้านุ่ง ศิราภรณ์และเครื่องประดับ มีการทาสีแดงที่ผ้านุ่งเช่นกัน
ภาคใต้ สงขลา สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ สถูปดินเผาจำลองนี้ มีหลายขนาด ทำจากแม่พิมพ์ องค์สถูปอยู่ในผังกลม ส่วนฐานเป็นชั้นเขียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปก่อนจะเป็นส่วนกลางฐานที่เป็นทรงกระบอก หรือบางองค์ก็ลาดเอียงเล็กน้อย ถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์ระฆังมีลักษณะกลมแป้น ต่อด้วยส่วนยอดที่มีหลักฐานว่าเป็นวงแหวนซ้อนกันคล้ายกับปล้องไฉน รูปแบบดังกล่าวคล้ายกับสถูปดินเผาจำลองในศิลปะทวารวดีภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ประติมานวิทยา พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3
ภาคใต้ สงขลา เจดีย์เขาน้อย

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถานร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่
ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

พระพุทธรูปปางวิตรรกะมุทราสองพระหัตถ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนสภาพชำรุด ปางวิตรรกมุทราหรือปางแสดงธรรม ส่วนของพระพักตร์เป็นรูปไข่ ส่วนพระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแยะ และพระโอษฐ์หนา แสดงลักษณะพื้นถิ่นพ ครองจีวรห่มคลุมผ้าบางที่เห็นสรีระภายใน แสดงการยืนแบบเอียงสะโพกหรือตริภังค์ มีส่วนของชายจีวรด้านหน้าโค้งและจีวรด้านหลังตกลงเป็นกรอบแบบสี่เหลี่ยม ส่วนของพระบาทได้หักหายไป รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะทวารวดี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X