fbpx
Home » ศาสนาสถาน

Tag : ศาสนาสถาน

พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธานวัดวัง

เจดีย์ประธานวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทรงแปดเหลี่ยม ฐานเจดีย์ทำเป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม เหนือองค์ระฆังขึ้นไปไม่มีบัลลังก์ ถัดไปเป็นปล้องไฉน ปลียอด และเม็ดน้ำค้าง พระยาพัทลุง (ทับ ณ พัทลุง)
ประตูทางเข้าวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นซุ้มประตูมีลักษณะเป็นเหมือนอาคารซ้อนชั้นอยู่ในผังย่อมุม/เพิ่มมุมตัวอาคารมีการเจาะช่องอาจไว้สำหรับประดิษฐานประพุทธรูปขนาดเล็ก มียอดของซุ้มเป็นเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ ระเบียงคตวัดวัง

ระเบียงคตวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
ประติมานวิทยา ระเบียงคต เป็นระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม อาจเรียกในชื่ออื่นได้อีกว่าวิหารคด หรือพระระเบียง มักมีการนำพระพุทธรูปมาวางโดยรอบระเบียงคต ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X