fbpx
Home » วัดเขียนบางแก้ว

Tag : วัดเขียนบางแก้ว

พัทลุง ภาคใต้ วิหารวัดเขียนบางแก้ว

วิหารวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางอยู่บนฐานเตี้ยๆ หลังคาทรงจั่ว เจาะช่องประตูทางเข้าทางเดียว เจาะหน้าต่างด้านละบาน เข้าใจว่าเป็นลักษณะของอาคารที่เรียกว่า มหาอุตม์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง ประติมานวิทยา วิหาร ชื่อเรียกอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันระหว่างพระภิกษุ สงฆ์กับฆราวาส
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดเขียนบางแก้ว

อุโบสถวัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางบนฐานบัว หลังคาทรงจั่ว เจาะช่องหน้าต่างประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน คล้ายผังวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง มีเสมาล้อมรอบแสดงพื้นที่สังฆกรรม ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง
พระประธาน วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

พระประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ กระทำปางมารวิชัย อุษณีษะเปลวเพลิง พระพักตร์รี พระขนงโก่ง พระเนตรมองตรง พระนาสิกค่อนข้างยาว แย้มพระโอษฐ์ ทรงจีวรห่มเฉียง แสดงอิทธิพลศิลปะอยุธยา ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว

เจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ตั้งอยู่หลังอุโบสถเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน สูง 22 เมตร รอบฐานยาว 16 เมตร ตำนานเพลานางเลือดขาวระบุว่า พระยากรุงทองเจ้าเมืองสทิงพาราณสีเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1542 แต่หากจะพิจารณาตามลักษณะทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยจำลองรูปแบบมาจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว

เจดีย์ราย วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานบัวทรงสี่เหลื่ยมจัตุรัส มีฐานบัวคว่ำบัวหงายที่คล้ายกับการทำฐานสิงห์ 1 ชั้น รับด้วยฐานบัวมีท้องไม้ องค์ระฆังคอดบริเวณส่วนกลางก่อนจะผายกว้างในช่วงบน บัลลังก์ทรงกลมตัดล้อรับกับปล้องไฉนและส่วนยอด ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา อดีตพุทธเจ้าในกัปป์ต่างๆ เป็นต้น
ช้างล้อม วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

ช้างล้อม วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมนูนต่ำช้างล้อม ปรากฏออกมาเพียงครึ่งตัว(ด้านหน้า) เห็นเพียงหัวและขาคู่หน้า ตัวช้างมีการแต่งกายเล็กน้อย ประติมานวิทยา ฐานรองรับอาคารหรือสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา มีความหมายเกี่ยวข้องในเชิงการเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาคารที่ฐานนั้นรองรับอยู่ ยิ่งฐานมีขนาดใหญ่ สูง และมีจำนวนชั้นมากเท่าใด ย่อมหมายถึงความสำคัญของอาคารหรือสถาปัตยกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ประติมากรรมรูปสัตว์หรือบุคคลที่ปรากฏตามฐานรับอาคารหรือสถาปัตยกรรมนั้น มีความหมายถึงทวารบาลหรือผู้พิทักษ์รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซุ้มจระนำบริเวณฐานเจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

ซุ้มจระนำบริเวณฐานเจดีย์ประธาน วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารทรงซุ้มเจาะช่องสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน ยอดของซุ้มมีการซ้อนชั้นของอาคารทรงสี่เหลี่ยม ปิดด้วยเจดีย์ทรงระฆัง ประติมานวิทยา ซุ้มจระนำ เป็นซุ้มที่เป็นช่องตัน มักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แนวคิดมักเกี่ยวข้องกับการเน้นย้ำถึงความสำคัญของประติมากรรมที่อยู่ภายในซุ้ม
พัทลุง ภาคใต้ ระเบียงคต วัดเขียนบางแก้ว

ระเบียงคต วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่อด้วยอิฐถือปูน เครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาล้อมรอบองค์พระมหาธาตุเว้นด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อกับอุโบสถ ภายในระเบียงคดมีพระพุทธรูปปูนปั้นฝีมือช่างพื้นเมือง จำนวน 108 องค์ ชาวบ้านเรียกว่า “พระเวียง” ประติมานวิทยา ระเบียงคต เป็นระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม อาจเรียกในชื่ออื่นได้อีกว่าวิหารคด
ประตูยอดเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

ประตูยอดเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประตูทางเข้ามียอดสร้างเป็นอาคารซ้อนชั้นคล้ายมณฑป มีเสาติดผนังประดับสี่ด้าน มีเจดีย์เป็นยอดบนสุด ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง ภาคใต้

พระแก้วคุลาศรีมหาโพธิ์ วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปหินทรายสีแดง ศิลปะอยุธยาตอนต้น ตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การกวาดต้นเชลยศึกชาวอินเดียตอนใต้ที่เรียกกันในชื่อว่า “คุลา” ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6 โดยได้รับอิทธิพลจากการสร้างรูปเคารพของชาวกรีกบริเวณรัฐคันธาระ ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วในทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนา โดยแต่ละภูมิภาคล้วนมีการสร้างลักษณะของพระพุทธรูปที่มีความแตกต่างกันออกไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X