fbpx
Home » วัดสามแก้ว

Tag : วัดสามแก้ว

ชุมพร ภาคใต้ อุโบสถวัดสามแก้ว

อุโบสถวัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอุโบสถสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าทำเป็นชานยื่นออกมารับกับประตูทางเข้า มีการเจาะช่องหน้าต่างพร้อมวาดลวดลายซุ้มหน้าต่างประตูประดับโดยรอบ หลังคาด้านบนเป็นหลังคาตัดตรง ซึ่งแตกต่างจากอุโบสถทรงไทยประเพณีที่นิยมกันอย่างสิ้นเชิง ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา เหตุการณ์ในพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระภิกษุเอหิภิกขุอุปสัมปทา (ภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้)
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าพบพระราหุล วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าพบพระราหุล วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา ครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระราหุลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้บังเกิดความรักความเลื่อมใสในพระบิดา
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควาญช้างเพื่อมอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีจนเกิดความคลุ้มคลั่ง แล้วปล่อยให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์ ขณะเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา พุทธประวัติตอนนางจิญจมานวิกากล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าได้ทำให้นางตั้งครรภ์ต่อหน้าเหล่าบริวารธารกำนัล ท้าวสักกะซึ่งประทับบนสวรรค์เห็นปัญหาดังกล่าว จึงส่งเทวดา
ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควัน ใกล้เมืองอุกกัฏฐา
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 2 (อนิมิสเจดีย์) วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 2 (อนิมิสเจดีย์) วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น ทรงเสวยวิมุติสุขเป็นเวลา 7
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 3 (รัตนจงกรมเจดีย์) วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนสวยวิมุตสุข สัปดาห์ที่ 3 (รัตนจงกรมเจดีย์) วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้น ทรงเสวยวิมุติสุขเป็นเวลา 7
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดสามแก้ว ชุมพร ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมวาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ช่างเขียนฝืมือเอกแห่งกรมช่างสิบหมู่ อยู่ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของภาพแสดงถึงอิทธิพลทางตะวันออกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นระบบทัศนียวิทยา การลงสีไล่แสง ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากการวาดจิตรกรรมที่มาแต่เดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประติมานวิทยา เจ้าชายสิทธัตถะทรงกระทำทุกรกิริยา คือ การทรมานร่างกายจนกว่าจะไม่สามารถอดทนได้อีก

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X