fbpx
Home » วัดวิหารเบิก

Tag : วัดวิหารเบิก

พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก

เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่อยู่ในฐานแปดเหลี่ยม แต่ละด้านของฐานมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนองค์ระฆังอยู่ในผังกลม มีรัดอกบริเวณกลางองค์ระฆัง บัลลังก์แปดเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลียอด ประติมานวิทยา เจดีย์หรือสถูป มีความหมายถึงสถาปัตยกรรมสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีต้นกำเนิดมาจากเนินดินฝังศพในประเทศอินเดีย ก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นสัญลักษณ์แทนถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนา แต่ละภูมิภาคที่นับถือพุทธศาสนาล้วนมีศิลปกรรมของสร้างสรรค์เจดีย์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย
พัทลุง ภาคใต้ อุโบสถวัดวิหารเบิก

อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงจั่วและพาไล มีแนวเสารองรับพาไลโดยรอบ ยอดเสาทุกต้นมีการปั้นเป็นรูปบัวแวงยาว หน้าต่างประตูประดับลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษา ประติมานวิทยา อุโบสถ เป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง “สีมา”
Uncategorized

หน้าบันของอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นลวดลายปูนปั้น สลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา หน้าบัน คือ องค์ประกอบอาคารที่ใช้อิฐหรือไม้ ก่อหรือปิดทับบริเวณส่วนที่เป็นโพรงของโครงจั่วหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้แดดหรือฝนสาดเข้าไปภายในอาคาร นิยมแกะสลักหรือปั้นปูนประดับตกแต่ง
ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก พัทลุง ภาคใต้

ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ซุ้มประตูมียอดเป็นหลังลาด มีส่วนคอเชื่อมระหว่างหลังคาลาดกับยอดที่เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมขนาดเล็ก มีลวดลายประดับเต็มพื้นที่ ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X