fbpx
Home » พุทธศาสนา

Tag : พุทธศาสนา

ภาคใต้ สงขลา เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย

เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย ทั้งสามเศียรนี้มีดวงพระเนตรปูด พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงเป็นแผ่นกว้างขนาดใหญ่โก่งโค้ง พระโอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รูปแบบดังกล่าวจัดอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และน่าจะเป็นงานช่างท้องถิ่นเนื่องจากสัดส่วนที่ไม่สมส่วน ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี พระพักตร์ค่อนข้างกลม ทรงชฎามกุฎที่ทำเป็นเส้นพระเกศาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ บนพระอังสาทั้งสองข้างมีเส้นพระเกศาพาดอยู่ คล้องสายยัชโญปวีตเป็นแถบผ้า ทรงผ้านุ่งแบบโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ แนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุแสดงปางประทานพร (วรทมุทรา) พระหัตถ์ซ้ายทรงจับดอกบัวบาน ฝ่าพระหัตถ์วางอยู่บนดอกบัวที่ขึ้นมาจากฐาน ประทับนั่งลีลาสนะอยู่บนฐานดอกบัวที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระบาทขวาที่ทิ้งลงมามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากฐานเพื่อมารองรับ
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่
พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ แต่ละกลีบเป็นกลีบบัวซ้อนกัน 2 ชั้น พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเหลือบต่ำ ไม่มีอุณาโลม ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่มาก อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบ บางแนบพระวรกาย จากลักษณะที่กล่าวเป็นรูปแบบที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดีคือ
ภาคใต้ สงขลา สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ สถูปดินเผาจำลองนี้ มีหลายขนาด ทำจากแม่พิมพ์ องค์สถูปอยู่ในผังกลม ส่วนฐานเป็นชั้นเขียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปก่อนจะเป็นส่วนกลางฐานที่เป็นทรงกระบอก หรือบางองค์ก็ลาดเอียงเล็กน้อย ถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์ระฆังมีลักษณะกลมแป้น ต่อด้วยส่วนยอดที่มีหลักฐานว่าเป็นวงแหวนซ้อนกันคล้ายกับปล้องไฉน รูปแบบดังกล่าวคล้ายกับสถูปดินเผาจำลองในศิลปะทวารวดีภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ประติมานวิทยา พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3
พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพิมพ์ดินดิบองค์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างมีรูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิปางนาคปรก พระพักตร์กลม ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน ทรงผ้านุ่งโธตียาวถึงข้อพระบาท ด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑลรูปวงกลม เรียบ ประทับนั่งบนฐานบัว จำนวน 3 องค์ ประทับนั่งสลับกับรอยกดประทับรูปสถูป จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัย
พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาหัวเขาแดง ลักษณะภายนอกตกแต่งอย่างเรียบ โดยมีการทำพาไลล้อมรอบ ช่องเสาพาไลแต่ละช่องเป็นกรอบวงโค้งตามรูปแบบศิลปะตะวันตก แต่ไม่มีการลดระดับของกรอบวงโค้งอย่างต้นแบบ กรอบหน้าบันเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบๆ ไม่มีการประดับเครื่องลำยอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้การการสร้างพระอุโบสถ  
พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มจระนำที่ก่อขึ้นใหม่ด้านหน้าเก็จกลางของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี สภาพในปัจจุบันพระเศียร และพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไปแล้ว แต่จากลักษณะของพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่วางอยู่ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ข้างขวายืนออกมาด้านหน้า จึงน่าจะแสดงปางมารวิชัย ส่วนพระสาวกที่นั่งอยู่ขนาบข้างก็ชำรุดมาก ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วเช่นกัน
พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ด้านนอกมีการทำระเบียงทางเดินล้อมรอบโดยมีการทำเสาพาไลรอง รับชั้นหลังคาที่แตกต่างไปจากงานช่างแบบประเพณีในอดีต คือ มีลักษณะเป็นกรอบซุ้มวงโค้งตามแบบตะวันตก หน้าบันทั้งสองด้านตกแต่งด้วยปูนปั้นทาสีทองรูปใบโพธิ์ 3 ใบ มัดด้วยริบบิ้น ตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า คงเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อของวัด และมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมมีข้อความว่า “ปฏิสังขรณ์เมื่อ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X