fbpx
Home » พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

Tag : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา
ภาคใต้ สงขลา เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย

เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เศียรพระพุทธรูปที่เจดีย์เขาน้อย ทั้งสามเศียรนี้มีดวงพระเนตรปูด พระเนตรเหลือบต่ำ พระขนงเป็นแผ่นกว้างขนาดใหญ่โก่งโค้ง พระโอษฐ์เล็ก ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก รูปแบบดังกล่าวจัดอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และน่าจะเป็นงานช่างท้องถิ่นเนื่องจากสัดส่วนที่ไม่สมส่วน ประติมานวิทยา ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ส่วนองค์พระวิษณุ ส่วนพระเศียรหายไปแล้ว แต่จากบริเวณต้นพระพาหามีรอยสลักแสดงลักษณะว่ามี 4 กร ประทับยืนตรง ทรงผ้านุ่งโธตียาวจนถึงข้อพระบาท เรียบ บางแนบพระวรกาย ด้านบนมีปมนูนที่เกิดจากการขมวดผ้า ด้านหน้ามีชายผ้าทบซ้อนกัน คาดเข็มขัดที่มัดเกี่ยวกันและทิ้งชายให้ตกลงมาทางด้านซ้าย-ขวา น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระศิวะ 4 กร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัว กลีบบัวมีขนาดใหญ่ พระเศียรทรงชฎามกุฎ เกล้าเป็นทรงกระบอก ประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลก ทรงเทริดมีลักษณะเป็นแถบเส้นนูนและตาบมีขนาดเล็กที่ด้านหน้า ด้านหลังพระเศียรมีประภามณฑลรูปวงรี เจาะเป็นแถวช่องรูปวงกลม กรอบมีลายเปลวไฟโดยรอบ มีเส้นพระเกศาขนาดใหญ่บนพระอังสาทั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาหลังทรงถืออักษมาลา
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาคใต้ สงขลา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประทับยืนตรงอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีพระพักตร์รูปไข่ ทรงชฎามกุฎ เส้นพระเกศาเกล้ามวยขึ้นไปก่อนจะทิ้งตกลงมาด้านข้าง ด้านหน้าชฎามกุฎมีรูปพระอมิตาภะ (พระพุทธรูปแสดงปางสมาธิ) พระหัตถ์ขวายกขึ้นระดับพระอุระแสดงปางประทานอภัยและคล้องสร้อยลูกประคำไว้ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายหักชำรุด พระวรกายท่อนบนเปลือย ทรงนุ่งผ้าโธตียาว เหน็บชายผ้าด้านหนึ่งไว้ทางด้านซ้าย และปล่อยตกลงมา ผ้านุ่งเป็นริ้วคู่
พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ำบัวหงายที่กลีบบัวมีขนาดใหญ่ แต่ละกลีบเป็นกลีบบัวซ้อนกัน 2 ชั้น พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระเนตรเหลือบต่ำ ไม่มีอุณาโลม ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่มาก อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบ บางแนบพระวรกาย จากลักษณะที่กล่าวเป็นรูปแบบที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดีคือ
ภาคใต้ สงขลา สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถูปดินเผาจำลอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ สถูปดินเผาจำลองนี้ มีหลายขนาด ทำจากแม่พิมพ์ องค์สถูปอยู่ในผังกลม ส่วนฐานเป็นชั้นเขียงซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปก่อนจะเป็นส่วนกลางฐานที่เป็นทรงกระบอก หรือบางองค์ก็ลาดเอียงเล็กน้อย ถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์ระฆังมีลักษณะกลมแป้น ต่อด้วยส่วนยอดที่มีหลักฐานว่าเป็นวงแหวนซ้อนกันคล้ายกับปล้องไฉน รูปแบบดังกล่าวคล้ายกับสถูปดินเผาจำลองในศิลปะทวารวดีภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 ประติมานวิทยา พบที่โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3
พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพิมพ์ดินดิบองค์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างมีรูปพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิปางนาคปรก พระพักตร์กลม ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน ทรงผ้านุ่งโธตียาวถึงข้อพระบาท ด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หลังพระเศียรมีแผ่นประภามณฑลรูปวงกลม เรียบ ประทับนั่งบนฐานบัว จำนวน 3 องค์ ประทับนั่งสลับกับรอยกดประทับรูปสถูป จัดอยู่ในศิลปะศรีวิชัย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!