fbpx
Home » พระพุทธรูปทรงเครื่อง

Tag : พระพุทธรูปทรงเครื่อง

จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารทับเกษตรคือเพิงที่ต่อออกมาจากฐานของพระบรมธาตุเจดีย์ ทำให้เกิดทางเดินรอบ โดยมีพระพุทธรูปปูนปั้นในซุ้มเรือนแก้วติดอยู่เป็นระยะสลับกับซุ้มช้างที่ฐาน พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบศิลปะอยุธยา คือทรงมงกุฏทรงกระบังหน้ารัดเกล้า สวมกุณฑล ห้อยสังวาลย์ ทับทรวง พาหุรัดและทองพระกร ส่วนซุ้มปูนปั้นมีเสาซุ้มซึ่งมีปูนปั้นประดับคล้ายซุ้มจระนำของเจดีย์ทรงปรางค์หรือเจดีย์ทรงปราสาทยอด กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ ภาคใต้

พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน หล่อจากสำริด ปางห้ามญาติคือแสดงประทานอภัยพระหัตถ์ขวา ครองจีวรห่มคลุม สบงมีชายหน้านางเป็นแผ่นยาว พระพักตร์ยาว พระหนุเป็นสันเหลี่ยม อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 22-24
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระลาน ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่อง วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน หล่อจากสำริด ปางประทานอภัยสองพระหัตถ์หรือปางห้ามสมุทร ครองจีวรห่มคลุม ทรงเครื่องอย่างพระจักรพรรดิราช คือศิราภรณ์ทรงคล้ายเทริดโนรา กรองศอ รัดประคดและชายหน้านางมีลวดลายประดับ อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 22-24
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่อง ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่อง จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางห้ามญาติ ทรงเครื่องอย่างพระจักรพรรดิ หรือทรงเครื่องอย่างใหญ่ ประกอบด้วยศิราภรณ์เป็นมงกุฏทรงสูง ทรงกรองศอ สังวาลย์ห้อยทับทรวง ลวดลายตกแต่งสบงคล้ายกับนุ่งผ้าทับสนับเพลา เทียบได้กับพรัพุทธรูปทรงเครื่องของศิลปะอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ หรือประทานอภัยสองพระหัตถ์ หล่อจากสำริด ทรงเครื่องมงกุฏกระบังหน้า-รัดเกล้า กรองศอ พาหุรัด ทอพระกร มีลวดลายประดับแถบรัดประคด และปรากฏแผ่นชายหน้านาง เทียบได้กับพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในศิลปะอยุธยา ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติ ภาคใต้

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ หรือประทานอภัยด้วยพระหัตถ์ขวา หล่อจากสำริด ทรงเครื่องมงกุฏกระบังหน้า-รัดเกล้า กรองศอ พาหุรัด ทอพระกร มีลวดลายประดับแถบรัดประคด และปรากฏแผ่นชายหน้านาง เทียบได้กับพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยในศิลปะอยุธยา ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21
กลุ่มพระประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

กลุ่มพระประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย วางอยู่บนฐานสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร
พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม พัทลุง ภาคใต้

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ลักษณะพระพักตร์กลมค่อนข้างรี พระขนงโก่ง พระเนตรมองต่ำเล็กน้อย พระนาสิกใหญ่และกว้าง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย สำหรับเครื่องทรงประกอบด้วย พระมงกุฎ กรองศอ สังวาล พาหุรัด พระทองกร รองพระบาท
พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

พระพุทธรูปทรงเครื่องจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ชิ้นส่วนลำตัวรูปบุคคลที่อาจเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเพราะสวมศิราภรณ์เป็นทรงเทริด ยังเห็นเม็ดพระศกโผล่พ้นขึ้นมาด้านบน พระเศียรกลมมน สวมกรองศอเป็นแถบลายสองชั้น เป็นประติมากรรมสกุลช่างไชยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ประติมานวิทยา
ชลบุรี วัดต้นสนเณรสมบูรณ์

พระพุทธรูปทรงเครื่องภายในอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน ปางห้ามสมุทร ครองจีวรแบบห่มคลุมและสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์ ซึ่งประกอบไปด้วย กรองศอ ทับทรวง พาหุรัด สวมฉลองพระบาท บริเวณพระเศียรสวมมงกุฎ ปรากฏชายไหวชายแครงใต้ส่วนรัดประคด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปทรงเครื่องในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X