fbpx
Home » พระพุทธรูป

Tag : พระพุทธรูป

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์นี้แม้พระพักตร์จะชำรุดไปมาก แต่ยังหลงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นบางส่วน กล่าวคือ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา องค์พระค่อนข้างอวบอ้วน ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ จากลักษณะที่ได้กล่าวไปจึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดสนามไชยเป็นโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธาน ระเบียงคด อุโบสถ วิหาร และเจดีย์ราย 15 องค์ โดยลักษณะแผนผังของวัดสนามไชยประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยแนวระเบียงคด ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถและวิหาร ถัดออกมาภายนอกระเบียงคดมีเจดีย์รายขนาดเล็กอยู่โดยรอบ จากหลักฐานทางเอกสารในพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตโปรดฯ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหลือเพียงส่วนของพระเพลา และขอบจีวรบริเวณข้อพระบาท ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบไม่สามารถทราบถึงรูปแบบของพระพักตร์และพระวรกาย แต่จากวัสดุที่สร้างพระพุทธรูป อาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้นไป
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นพระพุทธรูปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่บนฐานเตี้ยๆ องค์พระหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรหันไปทางทิศใต้ ลักษณะของพระพัตรืแป้น กลมยาว คล้ายผลมะเฟือง พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นศิลปะอู่ทองรุ่น 3 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 20
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

หลวงพ่อหินทราย วัดชุมนุมสงฆ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปรี มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เป็นกระจับ ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ โดยลักษณะของพระพุทธรูปนั้นมีเค้าโครงอิทธิพลศิลปะสุโขทัยร่วมด้วย ซึ่งพระพุทธรูปลักษณะนี้เรียกว่าแบบ อู่ทองรุ่น 3 กำหนดอายุได้ราวๆ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระพุทธไสยาสน์ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในเผิงผาด้านทิศตะวันออก ลักษณะของพระพุทธไสยาสน์องค์นี้คือ พระพักตร์เรียวยาว รัศมีเป็นรูปเปลวไฟ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่งงุ้ม พระโอษฐ์บาง อันเป็นลักษณะของพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่น 3 อายุสมัยราวๆ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานชุกชี ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ผ้าทิพย์ประดับตรามหามงกุฎ พระพักตร์สงบคล้ายหุ่น พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ริมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก อุษณีษะนูน  พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานชุกชี ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเดจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ผ้าทิพย์ประดับตรามหาปราสาท พระพักตร์สงบคล้ายหุ่น พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ริมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย  ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก อุษณีษะนูน รัศมีเปลวสูง 
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 2 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานชุกชี ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหล้านภาไลย” ที่ส่วนตราประทับที่ผ้าทิพย์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการซ่อมแซม พระพักตร์สงบคล้ายหุ่น พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ริมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก อุษณีษะนูน รัศมีเปลว
ภาคตะวันตก เพชรบุรี

พระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 1 ถ้ำเขาหลวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานชุกชี ที่ฐานมีจารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์” ที่ผ้าทิพย์ประดับตราปทุมอุณาโลม พระพักตร์สงบคล้ายหุ่น พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ริมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย  ติ่งพระกรรณยาว ขมวดพระเกศามีขนาดเล็ก อุษณีษะนูน  พระพุทธรูปครองจีวรห่มเฉียง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X