fbpx
Home » พระพุทธรูป

Tag : พระพุทธรูป

จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์เล่าเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ (?) พิพิธภัณฑสถาน ภาคใต้

พระพิมพ์เล่าเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ การจัดวางพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนตริภังค์องค์สองข้าง เป็นองค์ประกอบที่ได้รับความนิมมากในศิลปะหลังคุปตะที่ถ้ำอชันตาและเอลโลร่า จึงเป็นไปได้ที่พระพิมพ์นี้แสดงคสามเกี่ยวข้องกับศิลปะดังกล่าว ประติมานวิทยา พระพิมพ์กลุ่มนี้ แสดงพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ยกข้นแสดงวิตรรกมุทรา ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ยืนตริภังค์สองข้าง ด้านบนปรากฏพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิสามองค์ แม้ว่ายังมีข้อถกเถียงมากมาย แต่อาจเป็นไปได้ที่พระพุทธรูปดังกล่าวเลาเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ตามแบบมหายาน เนื่องด้วยการปรากฏภาพนิมิตของพระพุทธเจ้าสามองค์ด้านบน อนึ่ง การแสดงวิตรรกมุทราเองก็มักใช้เสมอๆในศิลปะทวารวดีเพื่อแทนธรรมจักรมุทราอันเป็นมุทราสำหรับการแสดงยมกปาฏิหาริย์ในศิลปะอินเดียเหนือ
จ.นครศรีธรรมราช พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระเศียรของพระพุทธรูป มีขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะต่ำ พรเนตรมองตรงไม่เหลือบต่ำ ซึ่งลักษณะทั้งสามประการนี้คล้ายคลึงกับพระเศียรของพระพุทธรูปในศิลปะอมราวดี-ลังกามาก แม้จะเหลือแต่พระเศียรแต่พระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นหลักฐานของการติดต่อระหว่างคาบสมุทรภาคใต้กับอินเดียใต้-ลังกาได้เป็นอย่างดี
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กซ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอมราวดี-ลังกาอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งนิยมมาก่อนในศิลปะอินเดียใต้ ประทับนั่งขัดสมาธิราบและแสดงอภัยมุทราหันเฉียงแบบอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม จีวรเรียบไม่มีริ้วถือเป็นลักษณะแบบคุปตะ-หลังคุปตะที่เข้ามาปะปน ประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรกนั้น แสดงถึงตอนที่นาคมุจลินท์ป้องกันพระพุทธองค์จากพายุฝนภายหลังการตรัสรู้ ซึ่งเป็นตอนที่นิยมในศิลปะอมราวดีและลังกา อย่างไรก็ตาม คติการทำ “พระพิมพ์”
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มี พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิคลี่แผ่ออกเป็นแฉก ชายหนึ่งยาวลงมาเป็นแผ่นปลายตัด อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้ว วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วิหารทับเกษตรคือเพิงที่ต่อออกมาจากฐานของพระบรมธาตุเจดีย์ ทำให้เกิดทางเดินรอบ โดยมีพระพุทธรูปปูนปั้นในซุ้มเรือนแก้วติดอยู่เป็นระยะสลับกับซุ้มช้างที่ฐาน พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบศิลปะอยุธยา คือทรงมงกุฏทรงกระบังหน้ารัดเกล้า สวมกุณฑล ห้อยสังวาลย์ ทับทรวง พาหุรัดและทองพระกร ส่วนซุ้มปูนปั้นมีเสาซุ้มซึ่งมีปูนปั้นประดับคล้ายซุ้มจระนำของเจดีย์ทรงปรางค์หรือเจดีย์ทรงปราสาทยอด กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปหินทราย วัดเสมาชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยในระเบียงคด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักจากหินทราย ลงรักปิดทองทรวดทรงค่อนข้างยืดสูง พระพักตร์รี มีไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆ รัศมีรูปเปลวเป็นกรวยแหลมมีลายกลีบบัวหงายรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแฉกซ้อนทับกัน พระชงฆ์เป็นสันคม เทียบได้กับพระพุทธรูปแบบศิลปะอู่ทอง สกุลช่างไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
จ.นครศรีธรรมราช พระประธานในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

พระประธานในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปมีพระพักตร์เสี้ยม พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาแหลมเล็ก เกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิตัดตรงจรดพระนาภี ประทับนั่งขัดสมาธิราบ วางพระหัตถ์ขวาบนพระชงฆ์ ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 นอกจากนี้ลักษณะที่น่าสนใจควรกล่าวถึงคือ พระหัตถ์ซ้ายซึ่งวางบนพระเพลาในลักษณะหักข้อพระหัตถ์เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระพุทธรูปสกุลช่างภาคใต้
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางสมาธิ ภาคใต้

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานเตี้ยๆ พระพักตร์กลม รัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายไม่อวบอ้วนเหมือนกลุ่มพระพุทธรุปแบบนครศรีธรรมราชทั่วไป แต่มีลักษระร่วมคือ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นพาดพระอังสาซ้ายเหนือพระถัน และมีแฉกเป็นริ้ว อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ภาคใต้

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูประทับยืน ปางอุ้มบาตรคือยกพระหัตถ์สองข้างขึ้นประคองบาตรที่หลุดหายไปแล้ว พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยมเม็ดพระศกเล็ก ครองจีวรห่มคลุม ลักษระพิเศษคือจีวรที่ส่วนครึ่งล่างพระวรกายทำเป็นริ้วขวางกับสบง คล้ายกับพระโลกนาถซึ่งเคลื่อนย้ายจากวัดพระศรีสรรเพชญ อยุธยา มาที่วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 จึงอาจกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้าจ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานแอ่นเว้า ทรวดทรงพระวรกายยืดสูง พระพักตร์อยู่ในโครงรูปรี เน้นพระหนุเป็นปม เม็ดพระศกเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นแฉก รูปแบบเทียบได้กับพระพุทธรูปในศิลปะแบบอู่ทองรุ่น 3 สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!