fbpx
Home » ประติมากรรม

Tag : ประติมากรรม

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยม ลักษณะคือ ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมเตี้ยๆ ตามด้วยชุดฐานสิงห์ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ถัดมาเป็นฐานบัวคลุ่มในผังแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ตามด้วยยอดบัวคลุ่มเถาและยอดแหลม จากลักษณะโดยรวมของเจดีย์นั้นมีความใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงเครื่อง เพียงแต่ตัวเจดีย์นั้นไม่มีการทำย่อมุม รูปแบบดังกล่าวจึงน่าจะเป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่น อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 24 ขึ้นไป
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์นี้แม้พระพักตร์จะชำรุดไปมาก แต่ยังหลงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นบางส่วน กล่าวคือ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา องค์พระค่อนข้างอวบอ้วน ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ จากลักษณะที่ได้กล่าวไปจึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
วัดสนามไชยเป็นโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยเจดีย์ประธาน ระเบียงคด อุโบสถ วิหาร และเจดีย์ราย 15 องค์ โดยลักษณะแผนผังของวัดสนามไชยประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยแนวระเบียงคด ในแนวแกนตะวันออก – ตะวันตกเป็นที่ตั้งของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถและวิหาร ถัดออกมาภายนอกระเบียงคดมีเจดีย์รายขนาดเล็กอยู่โดยรอบ จากหลักฐานทางเอกสารในพงศาวดารเหนือระบุว่า พระเจ้ากาแตโปรดฯ
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหลือเพียงส่วนของพระเพลา และขอบจีวรบริเวณข้อพระบาท ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบไม่สามารถทราบถึงรูปแบบของพระพักตร์และพระวรกาย แต่จากวัสดุที่สร้างพระพุทธรูป อาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้นไป
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นพระพุทธรูปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่บนฐานเตี้ยๆ องค์พระหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรหันไปทางทิศใต้ ลักษณะของพระพัตรืแป้น กลมยาว คล้ายผลมะเฟือง พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นศิลปะอู่ทองรุ่น 3 อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 20
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปประธาน วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างเสี้ยม พระเกศาเล็กแบบเม็ดขนุน มีอุษณีษะตูมคล้ายดอกบัว รัศมีเปลวไฟ พระนลาฏแคบ พระขนงโก่ง พระเนตรไม่เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่งงุ้มปลาย พระโอษฐ์อิ่ม ครองจีวรห่มเฉียง ประทับนั่งบนฐานชุกชี สามารถกำหนดอายุสมัยอยู่ในรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ 23
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ใบเสมาสลักจากหินทราย ลักษณะคือ เป็นทรงเจว็ดสูง เอวเสมาคอดและสลักเป็นรูปหัวกนกตวัดขึ้น ยอดเสมาบานออกเล็กน้อย มีเส้นกรอบเดินรอบใบเสมา โดยประดับลายคล้ายลายกนก ด้านบนและล่างสลักเป็นลายดอกไม้ ตลรงกลางมีการสลักคล้ายเป็นอักษร
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

หลวงพ่อหินทราย วัดชุมนุมสงฆ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปรี มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เป็นกระจับ ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ โดยลักษณะของพระพุทธรูปนั้นมีเค้าโครงอิทธิพลศิลปะสุโขทัยร่วมด้วย ซึ่งพระพุทธรูปลักษณะนี้เรียกว่าแบบ อู่ทองรุ่น 3 กำหนดอายุได้ราวๆ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

เทวรูปหินทราย วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นประติมากรรมลอยตัว สลักจากหินทราย ส่วนของพระเศียรและพระกรหักหาย สวมเครื่องประดับบริเวณพระอุระและพระพาหา นุ่งผ้าโธตียาว รัดเข็มขัดสลักลวดลายดอกไม้ จากการสวมเครื่องประดับเช่นนี้ สามารถกล่าวได้ว่าประติมากรรมลอยตัวชิ้นนี้ เป็นประติมากรรมเทวรูป อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 12 –14
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

พระวิษณุ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
เป็นเทวรูปในศาสนาฮินดู โดยในภาพนี้คือพระวิษณุ สวมมงกุฎทรงกรวยและมีประภามณฑล มี 4 พระหัตถ์ พระหัตถ์ขวาบนถือจักร ส่วนพระหัตถ์ที่เหลือมีการซ่อมแซมเพิ่มเติม โดยพระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายบนถือกระบอง พระหัตถ์ซ้ายล่างถือสิ่งของคล้ายดอกบัว นุ่งผ้าโธฏียาว คาดผ้ากฏิสูตรตกเป็นวงโค้ง อันเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอมราวดี ที่บริเวณด้านข้างพระวิษณุมีการสลักภาพโผล่เศียรออกมาข้างละ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X