fbpx
Home » นครศรีธรรมราช

Tag : นครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระเศียรของพระพุทธรูป มีขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะต่ำ พรเนตรมองตรงไม่เหลือบต่ำ ซึ่งลักษณะทั้งสามประการนี้คล้ายคลึงกับพระเศียรของพระพุทธรูปในศิลปะอมราวดี-ลังกามาก แม้จะเหลือแต่พระเศียรแต่พระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นหลักฐานของการติดต่อระหว่างคาบสมุทรภาคใต้กับอินเดียใต้-ลังกาได้เป็นอย่างดี
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กซ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอมราวดี-ลังกาอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งนิยมมาก่อนในศิลปะอินเดียใต้ ประทับนั่งขัดสมาธิราบและแสดงอภัยมุทราหันเฉียงแบบอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม จีวรเรียบไม่มีริ้วถือเป็นลักษณะแบบคุปตะ-หลังคุปตะที่เข้ามาปะปน ประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรกนั้น แสดงถึงตอนที่นาคมุจลินท์ป้องกันพระพุทธองค์จากพายุฝนภายหลังการตรัสรู้ ซึ่งเป็นตอนที่นิยมในศิลปะอมราวดีและลังกา อย่างไรก็ตาม คติการทำ “พระพิมพ์”
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง

หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันสลักไม้ มีภาพประธานเป็นรูปเทวดายืนเหนือยักษ์หรือคนแคระ แสดงอาการยกเท้าข้างซ้ายขึ้น ย่อเท้าข้างขวาพร้อมชูมือขวาขึ้นเหมือนถืออาวุธแต่หักหายไปแล้ว สองข้างเป็นภาพเทวดาเหาะประนมมือเข้าหาศูนย์กลาง เหล่าเทวดาทรงเครื่องคือชฎายอดแหลมมีกรรจียกจอนหู สวมกรองศอ นุ่งผ้าทับสนับเพลายาว ชักชายหน้าออกแผ่เป็นแผ่นพับ พื้นหลังฉากเป็นรูปลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เทวรูปประทับยืนขนาดเล็ก หล่อจากสำริด สวมศิราภรณ์เป็นมงกุฏทรงเทริด สวมกรองศอและทับทรวง คล้องสังวาลย์รูปงู นุ่งผ้ายาวมีชายผ้าแผ่ออกเป็นรูปหางปลา ด้านหน้า มีสี่กร พระหัตถ์ขวาบนถือสังข์ พระหัตถ์ซ้ายบนถือจักร อีกสองพระหัตถ์จีบนิ้วกลางและนิ้วนาง ชี้นิ้วชี้และนิ้วก้อย หันออกด้านหน้า จากรูปแบบเครื่องแต่งกายเทียบได้กับกลุ่มเทวรูปสำริดในศิลปะสุโขทัย
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริด ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ภาคใต้

นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นแผ่นไม้สลักรูปบุคคลในท่ายืน ทรงเครื่องคือสวมมงกุฎทรงเทริด มีกรองศอ สังวาลย์ ทับทรวง นุ่งผ้าชักชายยาวด้านหน้า ซึ่งเทียบได้กับเครื่องแต่งกายรูปบุคคลในศิลปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ด้านบนมีฉัตรซ้อนชั้นขึ้นไป สภาพชำรุดผุพังแล้วเป็นส่วนใหญ่ ประติมานวิทยา รูปนางดาน หรือนางกระดานนี้ใช้ในการแห่พิธีโล้ชิงช้า หรือตรียัมปวายของพราหมณ์
จ.นครศรีธรรมราช พระคเณศสำริด พบจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ภาคใต้

พระคเณศสำริด พบจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระคเณศประทับยืนตรง พระวรกายค่อนข้างผอม เศียรเป็นช้าง สวมศิราภรณ์เป็นมงกุฏแบบกระบังหน้า-รัดเกล้า มี 4 กร ข้างขวาบนถือขอสับช้าง (?) ข้างขวาล่างถืองาที่หัก ข้างซ้ายบนถือเชือกบ่วงบาศ และข้างซ้ายล่างถือขนมโมทกะ นุ่งผ้าสั้นใต้เข่า คล้องงูเป็นสังวาลย์
Uncategorized จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

หงส์สำริด พบที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หงส์คือรูปนกคอยาว คล้ายห่าน มีครีบบนสันหลังคอ ส่วนหางหักหายไปแล้ว บนหลังเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมซึ่งน่าจะเคยประดิษฐานรูปเคารพ มีลักษณะคล้ายกับรูปหงส์ในศิลปะอินเดีย แต่น่าจะสร้างขึ้นในท้องถิ่นภาคใต้ เพราะลวดลายประดับเทียบได้กับลวดลายในศิลปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 ประติมานวิทยา หงส์เป็นพาหนะของพระพรหมตามคติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังอาจเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีช้าหงส์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวายหรือโล้ชิงช้าด้วย
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ เทวสตรี หรือพระอุมา สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์

เทวสตรี หรือพระอุมา สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมรูปเทวสตรี หรืออาจเป็นรูปของพระนางอุมาภควดีหากเคยประกอบอยู่กับรูปของพระศิวะ เป็นรูปสตรีประทับยืนในท่าตริภังค์ สวมศิราภรณ์ทรงสูง กุณฑลเป็นวงใหญ่ นุ่งผ้ายาวกรอมเท้ามีชายผ้าวงโค้งด้านหน้า มีสายผ้ารัดหน้าอก มือขวายกขึ้นจีบเป็นวงหรือกฏกะมุทรา มีร่องรอยของก้านดอกไม้ติดคาอยู่ แขนซ้ายทอดลงข้างลำตัว เป็นลักษณะทั่วไปของประติมากรรมเทวสตรีในศิลปะอินเดียภาคใต้สมัยราชวงศ์โจฬะลงมา แต่ประติมากรรมรูปนี้อาจหล่อขึ้นในท้องถิ่นภาคใต้เพราะแสดลงลักษณะพื้นเมือง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-23

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X