fbpx
Home » ถะ

Tag : ถะ

ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี ภาคใต้ สงขลา

ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ด้านหน้าอุโบสถ วัดสุวรรณคีรี เป็นที่ประดิษฐานถะศิลาแบบจีนขนาดใหญ่ มีลักษณะสำคัญคือ ด้านล่างเป็นฐานเขียง รองรับส่วนกลางซึ่งมีรูปทรงเหมือนอาคารซ้อนชั้นโดยมีทั้งหมด 6 ชั้น และอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ด้านบนสุดประดับปล้องไฉน ทั้งนี้ ถะ คือ สถูปทรงอาคารซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ชาวจีนพัฒนาขึ้นมาโดยมีทั้งทรงสี่เหลี่ยม
ภาคใต้ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดมัชฌิมาวาส เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในตัวเมืองจังหวัดสงขลา มีเรื่องเล่าว่า ยายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งแห่งเมืองสงขลาอุทิศเงินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ ต่อมาชาวบ้านพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดกลาง” วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งสำคัญคือสมัยรัชกาลที่ 4 โดยผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา (เจ้าพระยาวิเชียรคีรี –

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X