fbpx
Home » จิตรกรรม

Tag : จิตรกรรม

จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ช่องภาพซ้ายและขวาเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติที่ต่อเนื่องกัน โดยช่องภาพซ้ายมือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยภาพบุคคลวรกายสีเขียวซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมภาพคือ
จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ในแต่ละช่องภาพที่ปรากฏได้เขียนฉากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ในช่องภาพซ้าย ส่วนด้านล่างสุดปรากฏภาพพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในพระอิริยาบถบรรทม
ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
ภาคใต้ สงขลา เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์มหาราช โดยเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉาก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งเห็นได้ชัดว่า ช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น
นมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส ภาคใต้ สงขลา

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากเนมียราชชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก ภาพแสดงฉากสวรรค์มีการเขียนภาพก้อนเมฆคล้ายแบบจีนแทรกอยู่ ซึ่งอิทธิพลจีนปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในศิลปะไทย
ภาคใต้ มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากมหาชนกชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก นอกจากนี้น่าสังเกตว่า การเขียนภาพทะเลและแม่น้ำมิได้เขียนเป็นลายเกล็ดปลาตัดเส้นดังแต่ก่อน
ภาคใต้ ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาฤาษีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญเยื้องกับอุโบสถ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารโถงก่ออิฐถือปูนเป็นซุ้มอาร์คโค้งอันแสดงถึงอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่มเข้ามาอย่างมากในสมัยนั้น หน้าบันทั้งสองด้านปั้นเป็นเรื่องพุทธประวัติ อาคารบริเวณคอสองเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปฤาษีดัดตน แต่ละภาพมีคำโคลงบรรยายประกอบ และที่หน้าบันด้านในของทิศตะวันออกและตะวันตกมีอักษรเขียนเกี่ยวกับตำรายาแก้โรคต่างๆ นอกจากนี้ปรากฏศักราชบนหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกทำให้ทราบว่าภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2445 อาคารหลังนี้ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรเมื่องปีพ.ศ. 2522
ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เหนือกรอบประตูมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมเขียนสีรูปต้นไม้ใหญ่เกาะอยู่บนโขดหิน ในระดับเดียวกันนี้มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ขนาบข้าง ฐานชุกชีตกแต่งด้วยลายพรรณพฤกษาและลายหินอ่อนซึ่งพบได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ราวพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา ซุ้มทางด้านทิศเหนือด้านล่างกรอบเขียนรูปยักษ์กำลังแบกฐานพระพุทธรูป ส่วนซุ้มทางด้านทิศใต้เขียนรูปลิง 2 ตัว กำลังแบกฐาน ถัดขึ้นไปด้านบนเขียนด้วยลายดอกไม้ร่วงซึ่งต่อเนื่องมาจากผนังแปร จากลักษณะดังกล่าวคงเป็นงานที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ภาคใต้ สงขลา

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในพระอุโบสถ อยู่บริเวณผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เป็นภาพในเรื่องพระมาลัย ด้านบนเป็นภาพชายเข็ญใจกำลังเก็บดอกบัวในสระน้ำ ด้านล่างเป็นภาพชายเข็ญใจถวายดอกบัวให้กับพระมาลัย ลักษณะการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องแบบต่อเนื่อง โดยนำเหตุการณ์สำคัญมาเขียน เทคนิคการเขียนเป็นการเขียนแบบประเพณีที่นิยมในภาคกลาง ภูเขาเขียนแบบเขามอ ต้นไม้ พุ่มไม้เขียนโดยใช้เทคนิคกระทุ่งทำให้มีลักษณะกระจายแทนเทคนิคการตัดเส้นที่ละใบ ลักษณะดังกล่าวคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25
ภาคใต้ ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา

ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จากภาพเป็นภาพแสดงวิถีชีวิตของคนในเมืองสงขลาที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ ใบหน้าบุคคลเขียนแบบประเพณีที่นิยมการเขียนหน้าด้านข้าง การแต่งกายของผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวสีดำ ส่วนผู้หญิงห่มสไบและนุ่งโจงกระเบน เทคนิคการเขียนบุคคลในภาพมีขนาดใหญ่เป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางผนังช่วงนี้ จากลักษณะและเทคนิคดังกล่าวคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่ลักษณะการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบภาคกลางได้ลงไปยังเมืองทางภาคใต้ ประติมานวิทยา/ประวัติ ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นภาพเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาที่หาดูได้ยาก สะท้อนถึงผู้คนที่เข้ามาอาศัยในเมืองแห่งนี้ว่ามีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!