fbpx
Home » จิตรกรรม

Tag : จิตรกรรม

ภาคกลาง สุพรรณบุรี

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
งานจิตรกรรมภายในอุโบสถประกอบไปด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เรื่องราวชีวิตของสามัญชน ภาพเทพชุมนุมและลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์ ส่วนในภาพนี้เป็นทศชาดกตอนภูริทัตต์ชาดก เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัตต์เพื่อบำเพ็ญบุญบารมี ด้านบนสุดของฉากเป็นภาพพระภูริทัตต์ขนดกายล้อมรอบจอมปลวก โดยมีมือของพราหมณ์อาลัมพายน์จับอยู่ที่หางของพระภูริทัตต์ ส่วนด้านล่างของฉากมีนางมาณวิกาสี่นาง ถือเครื่องดนตรีคนละชนิด ประกอบไปด้วย ซอด้วง ขลุ่ย แคน และกระจับปี่
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
ในอุโบสถมีจิตรกรรมทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบไปด้วย 1.พุทธประวัติ 2. อดีตพุทธ 3. พุทธเจ้าห้าพระองค์ และ 4.ภาพวิถีชีวิตของสามัญชน โดยในภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมตอนพุทธประวัติ ฉากล่างสุดเป็นตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลี ที่ริมแม่น้ำอโนมา และพระอินทรกำลังเหาะลงมาเพื่อนําพระเมาลีไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher
จิตรกรรมภายในอุโบสถค่อนข้างที่จะลบเลือน หลงเหลือให้เห็นตัวละครเพียงบางส่วน ในภาพนี้น่าจะเป็นฉากเล่าเรื่องบนสวรรค์ เต็มไปด้วยเทวดานางฟ้าหลายตน ในมือถือดอกไม้ มีการทำท่านาฏลักษณ์ โดยจะสังเกตได้ว่าส่วนที่เป็นพวกเครื่องทรงจะมีการปิดทองคำเปลว ซึ่งลักษณะของการปิดทองที่ตัวบุคคลสำคัญนั้นเริ่มมีขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 3 ซึ่งก็สอดคล้องกันกับตัวอายุของอุโบสถที่คาดว่าสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยเช่นกัน
จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ช่องภาพซ้ายและขวาเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติที่ต่อเนื่องกัน โดยช่องภาพซ้ายมือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยภาพบุคคลวรกายสีเขียวซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผู้ชมภาพคือ
จ.นครศรีธรรมราช จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร ภาคใต้

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ภายในอุโบสถวัดท้าวโคตร ยังพบงานจิตรกรรมด้วย โดยเขียนไว้บนคอสองทั้งสองข้างเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดการเขียนภาพที่เริ่มรู้จักใช้แสงเงา เริ่มมีการใช้เส้นขอบฟ้า และระบายสีท้องฟ้าค่อนข้างสว่าง เป็นลักษณะหนึ่งของงานจิตรกรรมสมัยรัชกาล 3 – 4 ประติมานวิทยา ในแต่ละช่องภาพที่ปรากฏได้เขียนฉากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ในช่องภาพซ้าย ส่วนด้านล่างสุดปรากฏภาพพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในพระอิริยาบถบรรทม
ภาคใต้ วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา สงขลา

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ วัดสุวรรณคีรี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดออก” เนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบ่อทรัพย์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองสงขลาตั้งแต่ยังตั้งเมืองที่ท่าแหลมสน กล่าวกันว่า วัดสุวรรณคีรีใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพิพิฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองสงขลา สำหรับประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏชัดเจน บ้างว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากถะศิลาที่มีจารึกศักราชแบบจีนซึ่งเทียบได้กับปีพ.ศ. 2342 จึงกล่าวได้ว่า ข้อสันนิษฐานประการหลังเป็นไปได้มากกว่า
ภาคใต้ สงขลา เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

เวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเขียนภาพพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์มหาราช โดยเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉาก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งเห็นได้ชัดว่า ช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น
นมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส ภาคใต้ สงขลา

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากเนมียราชชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก ภาพแสดงฉากสวรรค์มีการเขียนภาพก้อนเมฆคล้ายแบบจีนแทรกอยู่ ซึ่งอิทธิพลจีนปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในศิลปะไทย
ภาคใต้ มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ช่างเลือกฉากสำคัญเฉพาะบางฉากจากมหาชนกชาดก มีการเขียนภาพโขดหิน ต้นไม้ กำแพงเมือง กั้นแต่ละฉากไว้ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนิยมตั้งแต่สมัยรักาลที่ 3 เป็นต้นมา อีกทั้งช่างพยายามเขียนภาพอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังให้มีมิติมากขึ้นโดยใช้การลากเส้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นที่นิยมตั้งแต่รัชกาลดังกล่าวลงมาเช่นกัน โดยเกี่ยวข้องกับการเขียนภาพแบบเน้นสัจนิยมแบบตะวันตก นอกจากนี้น่าสังเกตว่า การเขียนภาพทะเลและแม่น้ำมิได้เขียนเป็นลายเกล็ดปลาตัดเส้นดังแต่ก่อน
ภาคใต้ ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส สงขลา

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ศาลาฤาษีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญเยื้องกับอุโบสถ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารโถงก่ออิฐถือปูนเป็นซุ้มอาร์คโค้งอันแสดงถึงอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่มเข้ามาอย่างมากในสมัยนั้น หน้าบันทั้งสองด้านปั้นเป็นเรื่องพุทธประวัติ อาคารบริเวณคอสองเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปฤาษีดัดตน แต่ละภาพมีคำโคลงบรรยายประกอบ และที่หน้าบันด้านในของทิศตะวันออกและตะวันตกมีอักษรเขียนเกี่ยวกับตำรายาแก้โรคต่างๆ นอกจากนี้ปรากฏศักราชบนหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกทำให้ทราบว่าภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2445 อาคารหลังนี้ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรเมื่องปีพ.ศ. 2522

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X