fbpx
Home » จันทบุรี

Tag : จันทบุรี

จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระแม่มารีประทับยืนอยู่บนงูพิษและดวงจันทร์ใต้เท้าที่ปรากฏดวงดาว 12 ดวง สวมอาภรณ์สีขาวลายดอกไม้สีทอง สวมผ้าคลุมสีฟ้า มีผ้าคลุมศีรษะสีขาว ผายมือออกทั้ง 2 ข้าง ประติมานวิทยา แม่พระปฎิสนธินิรมล หมายถึง พระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ เป็นหญิงพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่มีบาปกำเนิดและให้กำเนิดพระเยซู 
จันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ เป็นอาคารที่มีหอคอย 3 ชั้น 2 หอขนาบกับส่วนกลาง ส่วนหลังคาเป็นหลังคาทรงกรวยแหลม ทำให้แบ่งตัวอาคารเป็น 3 ส่วนในแนวระนาบ ซึ่งจะสอดคล้องกับทางเดินภายในที่มี 3 ทางเช่นเดียวกัน ทางเข้าเป็นวงโค้งปลายแหลมหรือ
จันทบุรี วัดโยธานิมิต

พระพุทธรูป วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย ลักษณะพระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกเล็ก พระโอษฐ์ใหญ่และแบะ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์จากข้อมูลศิลาจารึกวัดโยธานิมิตที่ในปี พ.ศ.2377 ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดโยธานิมิต

เจดีย์ทรงระฆัง วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังบนฐานประทักษิณที่ยกพื้นสูงในผังสี่เหลี่ยม มีบันไดทางขึ้น 4 ด้าน โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวในผังกลม ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถาซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับฐานบัวในผังกลม และองค์ระฆังมีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ถัดขึ้นไปเป็นเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตร และปล้องไฉนตามลำดับ
จันทบุรี วัดพลับ

เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ เจดีย์ทรงระฆังบนฐานขนาดใหญ่กลางบ่อน้ำ โดยรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวในผังกลม ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานรองรับมาลัยเถาซ้อนกัน 7 ชั้น บัวปากระฆัง และองค์ระฆังมีขนาดเล็กมาก เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตร ปล้องไฉน ปลียอด และเม็ดน้ำค้าง ตามลำดับ
จันทบุรี วัดพลับ

วิหารพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปบำเพ็ญทุกรกิริยา โดยรูปแบบของวิหารเป็นอาคารเรือนไทยแบบเครื่องสับในผังจตุรมุข มีทางเข้าทั้ง 4 ด้าน รูปแบบของอาคารเป็นเรือนไม้แบบฝากระดาน รองรับโครงสร้างหลังคาลาด ถัดขึ้นไปเป็นหน้าบันที่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง ส่วนยอดของวิหารประดับด้วยเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก เพื่อแสดงถึงความสำคัญและฐานันดรศักดิ์ของอาคาร ภายในมีภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบงานฝีมือช่างท้องถิ่น แต่ปัจจุบันชำรุดเสียหายจำนวนมาก ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดพลับ

หอไตรกลางน้ำ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
  รูปแบบศิลปะ หอไตรกลางน้ำ สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆของวัดซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของบ่อน้ำที่ถูกสร้างขึ้น โดยรูปแบบของหอไตรเป็นอาคารเรือนไทยแบบเครื่องสับ ตัวอาคารมีระเบียงรอบโดยรอบ รูปแบบของอาคารเป็นเรือนไม้แบบฝาปะกนแบบสมัยรัตนโกสินทร์ ใช้ระบบโครงสร้างเสาและคานรองรับหลังคาหน้าจั่วที่ซ้อนกันจำนวน 2 ชั้น ประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยอง แสดงฐานันดรศักดิ์ของอาคาร ประติมานวิทยา
จันทบุรี วัดพลับ

ปรางค์ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ปรางค์ในผังย่อมุมไม้ 12 ที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีการสลักซุ้มวงโค้งและซุ้มปลายแหลมบริเวณส่วนฐาน โดยมีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคดที่มีการประดับตกแต่งอาคารยอดเจดีย์จำนวนทั้ง 8 ทิศของระเบียงคด ซึ่งอาคารยอดเจดีย์จำนวน 4 ทิศนั้น ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นประตูทางเข้า รูปแบบอาคารยอดเจดีย์
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องจันทกุมารชาดก อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมฉากหนึ่งของจันทกุมารชาดก ตอน พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีกัณฑหาลพราหมณ์ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยวางเรื่องราวในภาพให้ต่อเนื่องกัน แต่ใช้องค์ประกอบของกำแพง และต้นไม้เป็นตัวแบ่งเนื้อหาในแต่ละตอนออกจากกัน ฉากด้านบน เป็นฉากที่กัณฑหาลพราหมณ์นั่งอยู่ภายในอาคาร ซึ่งฉากถัดมาเป็นฉากสำคัญที่อยู่กึ่งกลางภาพเป็นฉากที่พระอินทร์หักฉัตรทำลายพิธีของกัณฑหาลพราหมณ์ โดยมีพระจันทกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์นั่งอยู่ในแผงกั้นที่มีการปักฉัตรทั้ง 4 มุมภายในพิธี
จันทบุรี วัดไผ่ล้อม

จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารผจญ อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin
รูปแบบศิลปะ ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบภาพ เป็นกลุ่มภาพขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน โดยแบ่งภาพออกเป็น 2 ฉากที่ต่อเนื่องกัน ฉากแรกเป็นฉากที่เหล่าพญามาร และพลยักษ์ พร้อมด้วยช้าง ม้า และอาวุธต่างๆกำลังเคลื่อนทัพเข้าหาพระพุทธเจ้าที่กำลังตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์เหนือพระแม่ธรณีที่กำลังบีบมวยผม โดยพญามารมีท่าทางเกรี้ยวกราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X