fbpx
Home » ภาคใต้ » พัทลุง

Category : พัทลุง

พัทลุง ภาคใต้ เสมาวัดวัง

เสมาวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ 2 ฐาน ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยส่วนที่คล้ายบัวปากระฆังก่อนจะวางด้วยใบเสมาเรียวยาว มีลายปูนปั้นดอกไม้จีนอยู่ภายในเสมา ประติมานวิทยา “เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา
พัทลุง เจดีย์รายวัดวัง

เจดีย์รายวัดวังฐานสิงห์ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายวางอยู่บนฐานสิงห์ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีลักษณะคอดเว้าเล็กน้อย เชื่อว่าเป็นลักษณะท้องถิ่น บัลลังก์ผังกลมไม่มีเสาหาน ส่วนปล้องไฉนมีลักษณะเหมือนฉัตรที่ประดับปลียาวเป็นยอด ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา อดีตพุทธเจ้าในกัปป์ต่างๆ เป็นต้น
พัทลุง ภาคใต้ เจดีย์รายวัดวัง

เจดีย์รายวัดวังฐานเขียง 1 ฐาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายวางอยู่บนฐานเขียง 1 ฐาน ต่อด้วยฐานสิงห์ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีลักษณะคอดเว้าเล็กน้อย บางองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ไม่มากนัก อนุโลมจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเจดีย์ทรงเครื่อง ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา อดีตพุทธเจ้าในกัปป์ต่างๆ
พัทลุง เจดีย์รายวัดวัง

เจดีย์รายวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เจดีย์รายวางอยู่บนฐานเขียง 1 ฐาน ต่อด้วยฐานสิงห์ในผังย่อมุม/เพิ่มมุม ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังมีลักษณะคอดเว้าเล็กน้อย เชื่อว่าเป็นลักษณะท้องถิ่น บัลลังก์ผังกลมไม่มีเสาหาน ส่วนปล้องไฉนมีลักษณะเหมือนฉัตรที่ประดับปลียาวเป็นยอด ประติมานวิทยา เจดีย์รายมิได้มีหน้าที่โดยตรงสำหรับบรรจุอัฐิหรือพระบรมสาริกธาตุเหมือนกับเจดีย์ประธาน แต่หน้าที่ของเจดีย์รายซึ่งมักพบอยู่บ่อยคือการถูกนำโยงเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น จักรวาลวิทยา
บัวเก็บกระดูก พัทลุง ภาคใต้

บัวเก็บกระดูก วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เป็นสถาปัตยกรรมในผังกลม ฐานช่องเจาะเล็กๆ ล้อมรอบ มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ตรงกลางและมีซุ้มครอบอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของเจดีย์แลดูเหมือนดอกบัว ประติมานวิทยา อัฐิ เป็นที่สำหรับบรรจุกระดูกของผู้เสียชีวิต ในภาคใต้มีภาษาถิ่นเรียกสถาปัตยกรรมเช่นนี้ว่า บัว และมีถ้อยคำที่ใช้หมายถึงการนึกกระดูกเก็บเข้าอัฐิ เช่น เก็บกระดูกเข้าบัว เป็นต้น
ประตูทางเช้าอุโบสถวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

ประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ซุ้มประตูเป็นลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาในกรอบซุ้มรูปสามเหลี่ยม ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พัทลุง ภาคใต้ ลายประดับประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง

ลายประดับประตูทางเข้าอุโบสถวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ บานประตูสลักเป็นเทวดาหรือนางอัปสรยืนคู่กันคนละบานประตู เบื้องล่างสลักเป็นรูปวานะยืนคู่คนละบานประตูเช่นเดียวกัน ประติมานวิทยา ประตูสำหรับศาสนสถานมักมีลักษณะการสร้างและตกแต่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่การใช้งาน เช่น ประตูทางเข้าสู่อาคารประธานของวัดอาจมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ในขณะที่ประตูทางเข้าสู่อาคารอื่นๆที่มิได้เป็นอาคารสำคัญของศาสนาสถานอาจประดับตกแต่งน้อยกว่า เป็นต้น โดยความหมายของการก้าวผ่านประตูมักเป็นเรื่องของความมงคล
พระประธานประจำวัดวัง พัทลุง ภาคใต้

พระประธานประจำวัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปมารวิชัย 4 องค์ อุษณีษะเปลวเพลิง พระพักตร์กลม พระขนงโก่งเป็นเส้นต่อกับพระนาสิก พระหนุยาวจรดพระอังสา พระโอษฐ์ยิ้มชัดเจน ประติมานวิทยา พระพุทธรูป เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคเหนือของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3-6 โดยได้รับอิทธิพลจากการสร้างรูปเคารพของชาวกรีกบริเวณรัฐคันธาระ
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน มารผจญ วัดวัง พัทลุง ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน มารผจญ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2403) ลักษณะงานเขียนขึ้นโดยช่างในท้องถิ่น แต่จำลองรูปแบบงานให้เหมือนกับจิตรกรรมในแถบพระนคร ภาพส่วนใหญ่นิยมใช้สีแดงและสีน้ำเงิน ประติมานวิทยา เหตุการณ์นี้พญามารได้ยกทัพของตนเข้ามาขัดขวางมิให้เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงรำลึกของบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในกาลก่อน ก่อกำเนิดเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมออกมาเป็นสายน้ำท่วมกองทัพพญามารจนแตกทัพและพ่ายแพ้ในที่สุด
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนชาวเมืองสังกัสสะอัศจรรย์ในบันไดสวรรค์ วัดวัง พัทลุง ภาคใต้

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนชาวเมืองสังกัสสะอัศจรรย์ในบันไดสวรรค์ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2403) ลักษณะงานเขียนขึ้นโดยช่างในท้องถิ่น แต่จำลองรูปแบบงานให้เหมือนกับจิตรกรรมในแถบพระนคร ภาพส่วนใหญ่นิยมใช้สีแดงและสีน้ำเงิน ประติมานวิทยา เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ณ เมืองสังกัสสะ ทั้งกษัตริย์ ไพร่ฟ้า ประชาชน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!