fbpx
Home » ภาคใต้

Category : ภาคใต้

จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา คือช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ การเน้นย้ำถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์ของพระองค์ทำให้เกิดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหลายกรขึ้นเพื่อสื่อความหมายหมายถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์หลายครั้งได้ในเวลาเดียวกัน ในพระพิมพ์นี้ พระองค์ทรงประทับยืนคู่กับหัยครีพและเปรตสูจิมุข ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์โลกที่กำลังรับความกรุณาของพระองค์ ในประติมานวิทยาของปาละ ถ้าพระโพธิสัตว์มีหลายกรและถือบ่วงบาศ ก็มักจะมีชื่อว่า “พระอโมฆบาศ” อย่างไรก็ตาม พระโพธิสัตว์ในพระพิมพ์นี้ไม่ทราบว่าจะตรงกับพระอโมฆบาศตามแบบปาละได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏบ่วงบาศชัดเจน
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระพิมพ์อัษฏมหาโพธิสัตว์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ นอกจากรูปแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงความสัมพันธ์กับศิลปะปาละแล้ว การที่พระพิมพ์มีขอบหนารูปวงกลมหรือวงรี โดยมีรูปประติมากรรมนูนเด่นอยู่ตรงกลาง ถือเป็นลักษณะเด่นของการใช้แม่พิมพ์แบบปาละในการสร้างพระพิมพ์ อนึ่ง พระพิมพ์แบบปาละนี้ปรากฏเช่นกันที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในประเทศอินเดีย ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์แปดองค์สำคัญผู้ล้อมรอบพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งแปดทิศในพุทธศาสนามหายาน เรียกว่าพระอัษฏมหาโพธิสัตว์ อันประกอบด้วยพระปัทมปาณิ พระวัชรปาณิ พระสมันตภัทร พระมัญชุศรี พระไมเตรยะ
จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบ ประติมากรรมนี้แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกับศิลปะลังกาอย่าชัดเจน โดยเฉพาะการแสดงวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ขวาและกฎกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย ซึ่งถือเป็นมุทราที่ปรากฏประจำสำหรับพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานในศิลปะลังกา ทั้งหมดนี้แสดงถึงการเข้ามาของชาวลังกาในดินแดภาคใต้ของประเทศไทย ประติมานวิทยา พระพุทธเจ้าอมิตาภะที่ปรากฏบนชฎามกุฏย่อมแสงให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรอย่างชัดเจน ส่วยพระหัตถ์ทั้งวองนั้นแสดงวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ขวาและกฏกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย อนึ่ง เนื่องจากกฏกมุทราเป็นมุทราที่ออกแบบให้เป็น “วงแหวน” เพื่อการถือสิ่งของโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ ในพระหัตถ์ซ้ายคงเคยถือสิ่งของบางอย่างตามประติมานวิทยาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เช่น
จ.นครศรีธรรมราช พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด 4 กร พบที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ ประติมากรรมชิ้นนี้แสดงถึงอิทธิพลปาละตอนต้นและชวาภาคกลางที่มีบทบาทต่อศิลปะศรีวิชัย เช่น การทรงผ้านุ่งเรียบไม่มีริ้ว การห่มหนังเสือรอบพระโสณี การทรงยัชโญปวีตผ้า (วาสตรยัชโญปวีต) เป็นต้น ความเกี่ยวข้องระหว่างประติมากรรมปาละ-ชวาและศรีวิชัยนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสามพื้นที่ และยังแสดงถึงการเข้ามาของพระและช่างผู้นับถือพุทธศาสนามหายานอีกด้วย ประติมานวิทยา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุราในพุทธศาสนามหายาน ย่อมปรากฏพระอมิตาภะซึ่งเป็นพระธยานิพุทธประจำพระองค์เสมอ มีมวยผมชฎามกุฏตามแบบนักบวช
จ.นครศรีธรรมราช พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระเศียรของพระพุทธรูป มีขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะต่ำ พรเนตรมองตรงไม่เหลือบต่ำ ซึ่งลักษณะทั้งสามประการนี้คล้ายคลึงกับพระเศียรของพระพุทธรูปในศิลปะอมราวดี-ลังกามาก แม้จะเหลือแต่พระเศียรแต่พระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นหลักฐานของการติดต่อระหว่างคาบสมุทรภาคใต้กับอินเดียใต้-ลังกาได้เป็นอย่างดี
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กซ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอมราวดี-ลังกาอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งนิยมมาก่อนในศิลปะอินเดียใต้ ประทับนั่งขัดสมาธิราบและแสดงอภัยมุทราหันเฉียงแบบอินเดียใต้ อย่างไรก็ตาม จีวรเรียบไม่มีริ้วถือเป็นลักษณะแบบคุปตะ-หลังคุปตะที่เข้ามาปะปน ประติมานวิทยา พระพุทธรูปนาคปรกนั้น แสดงถึงตอนที่นาคมุจลินท์ป้องกันพระพุทธองค์จากพายุฝนภายหลังการตรัสรู้ ซึ่งเป็นตอนที่นิยมในศิลปะอมราวดีและลังกา อย่างไรก็ตาม คติการทำ “พระพิมพ์”
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง

หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ หน้าบันสลักไม้ มีภาพประธานเป็นรูปเทวดายืนเหนือยักษ์หรือคนแคระ แสดงอาการยกเท้าข้างซ้ายขึ้น ย่อเท้าข้างขวาพร้อมชูมือขวาขึ้นเหมือนถืออาวุธแต่หักหายไปแล้ว สองข้างเป็นภาพเทวดาเหาะประนมมือเข้าหาศูนย์กลาง เหล่าเทวดาทรงเครื่องคือชฎายอดแหลมมีกรรจียกจอนหู สวมกรองศอ นุ่งผ้าทับสนับเพลายาว ชักชายหน้าออกแผ่เป็นแผ่นพับ พื้นหลังฉากเป็นรูปลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ เทวรูปประทับยืนขนาดเล็ก หล่อจากสำริด สวมศิราภรณ์เป็นมงกุฏทรงเทริด สวมกรองศอและทับทรวง คล้องสังวาลย์รูปงู นุ่งผ้ายาวมีชายผ้าแผ่ออกเป็นรูปหางปลา ด้านหน้า มีสี่กร พระหัตถ์ขวาบนถือสังข์ พระหัตถ์ซ้ายบนถือจักร อีกสองพระหัตถ์จีบนิ้วกลางและนิ้วนาง ชี้นิ้วชี้และนิ้วก้อย หันออกด้านหน้า จากรูปแบบเครื่องแต่งกายเทียบได้กับกลุ่มเทวรูปสำริดในศิลปะสุโขทัย
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม สำริด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มี พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิคลี่แผ่ออกเป็นแฉก ชายหนึ่งยาวลงมาเป็นแผ่นปลายตัด อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
จ.นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริด ภาคใต้

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher
รูปแบบศิลปะ พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน พระพักตร์กลม รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน คลี่แผ่ออก อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!