fbpx
Home » Archives for admin » Page 2

Author : admin

admin
345 Posts - 0 Comments
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศใต้ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันตก ของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปสิงห์ยกขาทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 5 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศเหนือของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีคนขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังศิลปะไพรกเมง ส่วนปลายทับหลังปรากฏรูปบุคคลพนมมืออยู่บนแท่นที่ประดับลายกูฑุขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นลายกนกทั้งสองด้าน ส่วนวงโค้งตรงกลางกลายเป็นวงโค้งเดียวต่อเนื่องกัน โดยมีวงกลมรูปเหรียญ 3 เหรียญมาคั่นกลาง ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันทับหลังจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ปราสาทองค์ทิศเหนือ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ปราสาทก่ออิฐ อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมและมีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศตะวันออก ภายในมีห้องครรภคฤหะในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ส่วนของบัวเชิงธาตุมีลักษณะการย่อมุมอย่างละเอียดแตกต่างไปจากปราสาทหลังอื่นๆ ในกลุ่ม ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้พบฐานก่ออิฐเชื่อมไปสู่ปราสาทองค์กลาง นอกจากนี้ยังพบทับหลังในศิลปะเขมร อายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำทับหลังจำลองมาประดับไว้ที่พื้นในแต่ละทิศของปราสาท ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ปราสาทองค์ทิศใต้ ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ปราสาทก่ออิฐ อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาทางทิศตะวันออกเป็นทางเข้า ภายในมีห้องครรภคฤหะในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือพบฐานก่ออิฐเชื่อมไปสู่ปราสาทองค์กลาง ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ทับหลังจำลองศิลปะสมโบร์ไพรกุก ด้านปลายสองข้างปรากฏรูปมกรที่มีรูปบุคคุลขี่หันหน้าเข้าหากัน คายวงโค้งและมีวงกลมรูปเหรียญคั่นวงโค้งค่อนข้างห่างกันไว้ 3 เหรียญ ส่วนด้านล่างวงโค้งปรากฏลายพวงมาลัย-พวงอุบะ รูปแบบศิลปะเขมรสมัยสมโบร์ไพรกุก อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งทับหลังจริงที่เคยประดับอยู่นั้น ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ปราสาทประธาน ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ ปราสาทประธานก่ออิฐแบบศิลปะเขมร อายุสมัยประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-15 อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุม โดยมีส่วนของมุมประธานใหญ่กว่าส่วนย่อยมุมอื่นๆ ส่วนยอดพบการซ้อนชั้นและปรากฏช่องวิมานเหลืออยู่ 2 ชั้น ยังมีร่องรอยที่สลักบริเวณกรอบหน้าบันรูปวงโค้งเกือกม้าทรงเตี้ย เป็นลายใบระกา ปรากฏทับหลังจำลองอยู่บริเวณเหนือประตูทางเข้า ซึ่งทับหลังจริงที่เคยประดับอยู่ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
ปราสาทเขาน้อย สระแก้ว

ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ เป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย โดยเรียงตัวกันแนวทิศเหนือใต้และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู เนื่องจากพบโบราณวัตถุและรูปเคารพเนื่องในศาสนาฮินดูทั้งลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ประติมานวิทยา
ปราสาทเขาโล้น สระแก้ว

ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

admin
รูปแบบศิลปะ – ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหินทราย ประติมานวิทยา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!