fbpx
Home » ปรางค์ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี วัดพลับ

ปรางค์ วัดพลับ จังหวัดจันทบุรี

รูปแบบศิลปะ

ปรางค์ในผังย่อมุมไม้ 12 ที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีการสลักซุ้มวงโค้งและซุ้มปลายแหลมบริเวณส่วนฐาน โดยมีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคดที่มีการประดับตกแต่งอาคารยอดเจดีย์จำนวนทั้ง 8 ทิศของระเบียงคด ซึ่งอาคารยอดเจดีย์จำนวน 4 ทิศนั้น ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นประตูทางเข้า รูปแบบอาคารยอดเจดีย์ ส่วนฐานเป็นฐานบัวที่ยืดท้องไม้ให้สูงและประดับตกแต่งด้วยเส้นลูกแก้ว รองรับส่วนยอดที่เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งมีชุดฐานบัวและชุดมาลัยเถารองรับองค์ระฆัง บัลลังก์ ปล้องไฉน และปลียอด ตามลำดับ

องค์ประกอบของปรางค์ในผังย่อมุมไม้ 12 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ฐานและเรือนธาตุ ประกอบไปด้วยชุดฐานสิงห์รองรับเรือนธาตุที่มีการประดับตกแต่งด้วยซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน โดยใช้ปูนปั้นประดับตกแต่งด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษาเป็นกรอบประตูและหน้าบันของซุ้มจระนำ ถัดขึ้นไปเป็นหน้าบันของเรือนธาตุที่ซ้อนกันจำนวน 2 ชั้น ภายในหน้าบันสลักลวดลายราหูอมจันทร์
ส่วนที่ 2 ยอดอาคาร เหนือขึ้นไปจากชั้นเชิงบาตรเป็นปรางค์ขนาดเล็กทรงเพรียวสูง ส่วนประกอบของปรางค์ขนาดเล็ก สามารถแบ่งได้เป็นส่วนฐาน คือ เรือนธาตุที่มีการประดับตกแต่งเศียรช้างทั้ง 4 ทิศ และส่วนยอดที่เกิดจากการซ้อนชั้นของชั้นบรรพแถลงขึ้นไป โดยมียอดปรางค์เป็นนภศูล

ประติมานวิทยา

Related posts

โบราณสถานเมืองเพนียด

admin

จิตรกรรมเรื่องมหาชนกชาดก อุโบสถ วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

admin

พระพุทธรูปประธาน อุโบสถ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

admin

แม่พระปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

เจดีย์ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

พระพุทธรูป วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!