fbpx
Home » ปราสาทประธาน ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ปราสาทเขาโล้น สระแก้ว

ปราสาทประธาน ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

รูปแบบศิลปะ

– ลักษณะเด่นของปราสาท คือการมีมุมประธานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบที่สืบมาจากบาปวน การใช้ห้องเหลี่ยมทึบเป็นลักษณะแบบก่อนเมืองพระนคร ดังนั้นลักษณะโดยรวมของปราสาทจึงเป็นแบบที่สืบมาจากก่อนเมืองพระนครแต่ไม่ใช่ศิลปะในสมัยก่อนเมืองพระนคร

ประติมานวิทยา

Related posts

ซุ้มโคปุระประธานระเบียงคดชั้นนอกด้านนอกทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก็อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นในด้านในทางทิศตะวันออก ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ซุ้มโคปุระระเบียงคดชั้นนอกด้านในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

admin

ทับหลังจำลองด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ปราสาทเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

ปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

admin

ซุ้มใบเสมา วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!