fbpx
Home » หลุมสำหรับหล่อชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
นครนายก เมืองโบราณดงละคร

หลุมสำหรับหล่อชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรม เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

รูปแบบศิลปะ

โบราณสถานหมายเลข 2 มีลักษณะเป็นแนวศิลาแลงเรียงกันเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 3.7×4 เมตร ภายในขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ กว้างด้านละประมาณ 2 เมตร ภายในหลุมตรงกลางพบแท่งศิลาแลงรูปทรงกระบอก 2 ชั้นวางซ้อนกันอยู่ ชิ้นล่างมีดารเจาะเป็นเบ้าตรงกลาง ชิ้นบนมีการเจาะเป็นโพรงภายใน สันนิษฐานว่าอาจเป็นสถูปเนื่องจากการพบโบราณวัตถุภายในและรอบๆสถูปเป็นจำนวนมาก

ประติมานวิทยา

Related posts

หน้าบันด้านทิศตะวันออก วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

คูเมือง เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

admin

วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) อ.เมือง จ.นครนายก

admin

ซ้มใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

ใบเสมา วัดอัมพวัน อ.บ้านนา จ.นครนายก

admin

หน้าบันด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ วัดดง อ.เมือง จ.นครนายก

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!