fbpx
Home » ภาพนกฟินิกซ์ ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด
ตราด วัดโยธานิมิตร

ภาพนกฟินิกซ์ ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

รูปแบบศิลปะ

ภาพนกฟินิกซ์หรือหงส์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณรอบข้างมีภาพทิวทัศน์อย่างต้นไม้ ดอกไม้ และก้อนเมฆ ตามแบบศิลปะจีน รูปแบบโดยรวมแสดงถึงรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมกับศิลปะจีน

ประติมานวิทยา

Related posts

ภาพทิวทัศน์ภายในอุโบสถวัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

พระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ. ตราด

admin

วิหารพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดบุปผาราม อ.เมือง จ.ตราด

admin

จวนเรสิดังกัมปอต อ.เมือง จ. ตราด

admin

จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก ภายในอุโบสถวัดโยธานิมิตร อ.เมือง จ.ตราด

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!