fbpx
Home » เรือนอภิรมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ชลบุรี เกาะสีชัง

เรือนอภิรมย์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

รูปแบบศิลปะ

– เรือนอภิรมณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมไม้ในรูปแบบตะวันตก ปัจจุบันใช้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

ประติมานวิทยา

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังบริเวณช่องระหว่างหน้าต่าง วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมพุทธประวัติ ตอนปฐมเทศนา บริเวณผนังแปส่วนระหว่างหน้าต่างภายในอุโบสถ วัดต้นสนเณรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมเทพชุมนุม วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

วัดช่องแสมสาร อ.แสมสาร จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมชาดก ตอนเวสสันดรชาดก วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

จิตรกรรมไตรภูมิ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!