fbpx
Home » ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์นี้แม้พระพักตร์จะชำรุดไปมาก แต่ยังหลงเหลือเค้าโครงให้เห็นเป็นบางส่วน กล่าวคือ พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา องค์พระค่อนข้างอวบอ้วน ชายสังฆาฏิยาวปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ จากลักษณะที่ได้กล่าวไปจึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนกลาง อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 21 – 22

Related posts

อุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 2 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดชุมนุมสงฆ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!