fbpx
Home » ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหลือเพียงส่วนของพระเพลา และขอบจีวรบริเวณข้อพระบาท ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบไม่สามารถทราบถึงรูปแบบของพระพักตร์และพระวรกาย แต่จากวัสดุที่สร้างพระพุทธรูป อาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้นไป

Related posts

อุโบสถ วัดพระธาตุสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระปรางค์ วัดพระธาตุสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประธาน วัดประตูสาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 2 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

วิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!