fbpx
Home » ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิราบ เหลือเพียงส่วนของพระเพลา และขอบจีวรบริเวณข้อพระบาท ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่พบไม่สามารถทราบถึงรูปแบบของพระพักตร์และพระวรกาย แต่จากวัสดุที่สร้างพระพุทธรูป อาจสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้นไป

Related posts

วัดไก่เตี้ย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดชุมนุมสงฆ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 1 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดแร้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!