fbpx
Home » อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เป็นเจดีย์ที่ทำจากอิฐ ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น โดยสภาพของเจดีย์นั้นค่อนข้างชำรุด และในส่วนขององค์ระฆังและยอดนั้นพังทลายหมด จึงไม่อาจที่จะระบุได้ว่าเป็นเจดีย์ในสมัยใด อย่างไรก็ตาม ได้มีปัญหาถกเถียงกันว่า เจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะนั้น อยู่ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ออกข้อยุติมาว่า พื้นที่บริเวณอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่พระนเรศวรทำสงครามยุทธหัตถี จึงเกิดความเข้าใจว่าเป็นเจดีย์องค์ดังกล่าวเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการกระทำยุทธหัตถี และเกิดเป็นการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับองค์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการที่ได้ตรวจสอบข้อปัญหาดังกล่าวได้มีการรุบะว่าเจดีย์งค์นี้เป็นศิลปะทวารวดี ไม่ใช่เจดีย์ที่พระนเรศวรสร้างขึ้น ประกอบกับการพิจารณาจากฐานเจดีย์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เจดีย์องค์นี้จึงน่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14 – 16

Related posts

วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

รอยพระพุทธบาท วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

อาคารเก๋งจีน วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

โบราณสถานเมืองอู่ทอง เจดีย์หมายเลข 1 อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เทวรูปหินทราย วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!