fbpx
Home » อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ภาคกลาง สุพรรณบุรี

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ด้านใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เป็นเจดีย์ที่ทำจากอิฐ ลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น โดยสภาพของเจดีย์นั้นค่อนข้างชำรุด และในส่วนขององค์ระฆังและยอดนั้นพังทลายหมด จึงไม่อาจที่จะระบุได้ว่าเป็นเจดีย์ในสมัยใด อย่างไรก็ตาม ได้มีปัญหาถกเถียงกันว่า เจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะนั้น อยู่ที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ออกข้อยุติมาว่า พื้นที่บริเวณอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่พระนเรศวรทำสงครามยุทธหัตถี จึงเกิดความเข้าใจว่าเป็นเจดีย์องค์ดังกล่าวเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการกระทำยุทธหัตถี และเกิดเป็นการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับองค์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการที่ได้ตรวจสอบข้อปัญหาดังกล่าวได้มีการรุบะว่าเจดีย์งค์นี้เป็นศิลปะทวารวดี ไม่ใช่เจดีย์ที่พระนเรศวรสร้างขึ้น ประกอบกับการพิจารณาจากฐานเจดีย์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เจดีย์องค์นี้จึงน่าจะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุราวๆ พุทธศตวรรษที่ 14 – 16

Related posts

วิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

วัดมรกต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

ใบเสมา วัดสนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปไสยาสน์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

เจดีย์ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหลี่ยม วัดพระรูป อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดไทรย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!