fbpx
Home » พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระวิษณุ จากหอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

รูปแบบเครื่องแต่งกายของพระวิษณุองค์นี้คล้ายคลึงกับศิลปะอมราวดีและคุปตะ โดยการคาดผ้าคาดวงโค้งกว้างนั้นปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่ศิลปะอมราวดี ส่วนหมวกทรงกระบอกที่ประดับด้วยตาบวงกลมที่มีสิงห์คายชายผ้าและ ยัชโญปวีตเส้นเชือกก็ล้วนแต่แสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะคุปตะ จากรูปแบบศิลปกรรม พบว่า ประติมากรรมนี้มีอายุค่อนข้าง “เก่า” ซึ่งตอบรับกับประติมานวิทยาที่แสดงความเก่าแก่ของพระวิษณุองค์นี้เช่นกัน ทั้งหมดจึงแสดงถึงการเข้ามาของไวษณพนิกายจากประเทศอินเดีย โดยเข้ามาตั้งแต่ระยะแรกๆของวัฒนธรรมศรีวิชัย

ประติมานวิทยา

พระวิษณุผู้ดูแลโลกและพระเป็นเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ทรงถือของสี่ประการ คือ จักร สังข์ คทาและธรณี โดยของถือแต่ละประการล้วนแต่แสดงคุณสมบัติและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในทุกๆด้าน เช่น ทรงถือสังข์อันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นน้ำ ประติมากรรมชิ้นนี้ พระวิษณุทรงถือสังข์ที่พระโสณีซ้าย ส่วนพระหัตถ์บนซึ่งหักหายไปแล้วนั้น สันนิษฐานว่าทรงถือคทา ระบบการถือแบบนี้คล้ายคลึงอย่างมากกับการถือของของพระวิษณุในศิลปะมถุรา ถือเป็นระบบการถือของของพระวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทยรวมถึงเก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนเทศนาโปรดยสกุลบุตร วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนชาวเมืองสังกัสสะอัศจรรย์ในบันไดสวรรค์ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

โบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X