fbpx
Home » ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ศิวลึงค์ที่ค้นพบในแถบนครศรีธรรมราชสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรากฏเฉพาะรุทรภาคและติดับฐานโยนี กับกลุ่มที่ปรากฏทั้งสามภาคและแยกออกจากฐานโยนี สำหรับศิวลึงค์ที่ปรากฏในภาพนี้เป็นศิวลึงค์แบบแรกที่อาจมีอายุเก่าแก่กว่าศึวลึงค์ในประเภทที่สอง

ประติมานวิทยา

ศิวลึงค์และโยนี เป็นตัวแทนอันไม่เป็นรูปมนุษย์ของพระศิวะและพระอุมา เทพเจ้าสูงสุดของลัทธิไศวนิกาย มักปรากฏเป็นประติมากรรมประดิษฐานในครรภคฤหะของเทวาลัยเสมอ อนึ่ง เมืองนครศรีธรรมราชคงเคยนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักมากก่อนในพุทธศตวรรษที่ 19 เนื่องจากพบทั้งศิวลึงค์และประติมากรรมพระวิษณุจำนวนมากในบริเวณแถบนี้

Related posts

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4 วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังเทพนพเคราะห์ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

หน้าบันในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เก๋งจีน หรือตึกเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์รายทรงปราสาทยอดนอกระเบียงคด วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!