fbpx
Home » ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ศิวลึงค์ที่ค้นพบในแถบนครศรีธรรมราชสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปรากฏเฉพาะรุทรภาคและติดับฐานโยนี กับกลุ่มที่ปรากฏทั้งสามภาคและแยกออกจากฐานโยนี สำหรับศิวลึงค์ที่ปรากฏในภาพนี้เป็นศิวลึงค์แบบแรกที่อาจมีอายุเก่าแก่กว่าศึวลึงค์ในประเภทที่สอง

ประติมานวิทยา

ศิวลึงค์และโยนี เป็นตัวแทนอันไม่เป็นรูปมนุษย์ของพระศิวะและพระอุมา เทพเจ้าสูงสุดของลัทธิไศวนิกาย มักปรากฏเป็นประติมากรรมประดิษฐานในครรภคฤหะของเทวาลัยเสมอ อนึ่ง เมืองนครศรีธรรมราชคงเคยนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลักมากก่อนในพุทธศตวรรษที่ 19 เนื่องจากพบทั้งศิวลึงค์และประติมากรรมพระวิษณุจำนวนมากในบริเวณแถบนี้

Related posts

เสมาอุโบสถวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

หน้าบันแกะสลักไม้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คฤหาสน์พระยาสุนทรานุรักษ์) จ.สงขลา

Scaasa Researcher

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4 วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!