fbpx
Home » พระพิมพ์เล่าเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์เล่าเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ (?) พิพิธภัณฑสถาน ภาคใต้

พระพิมพ์เล่าเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

การจัดวางพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนตริภังค์องค์สองข้าง เป็นองค์ประกอบที่ได้รับความนิมมากในศิลปะหลังคุปตะที่ถ้ำอชันตาและเอลโลร่า จึงเป็นไปได้ที่พระพิมพ์นี้แสดงคสามเกี่ยวข้องกับศิลปะดังกล่าว

ประติมานวิทยา

พระพิมพ์กลุ่มนี้ แสดงพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ยกข้นแสดงวิตรรกมุทรา ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ยืนตริภังค์สองข้าง ด้านบนปรากฏพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิสามองค์ แม้ว่ายังมีข้อถกเถียงมากมาย แต่อาจเป็นไปได้ที่พระพุทธรูปดังกล่าวเลาเรื่องการแสดงยมกปาฏิหาริย์ตามแบบมหายาน เนื่องด้วยการปรากฏภาพนิมิตของพระพุทธเจ้าสามองค์ด้านบน อนึ่ง การแสดงวิตรรกมุทราเองก็มักใช้เสมอๆในศิลปะทวารวดีเพื่อแทนธรรมจักรมุทราอันเป็นมุทราสำหรับการแสดงยมกปาฏิหาริย์ในศิลปะอินเดียเหนือ

Related posts

พระพุทธรูปนาคปรก พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ถะศิลา วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพิมพ์จากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ฝาปะกนกุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X