fbpx
Home » พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ภาคใต้

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

นอกจากรูปแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงความสัมพันธ์กับศิลปะปาละแล้ว การที่พระพิมพ์มีขอบหนารูปวงกลมหรือวงรี โดยมีรูปประติมากรรมนูนเด่นอยู่ตรงกลาง ถือเป็นลักษณะเด่นของการใช้แม่พิมพ์แบบปาละในการสร้างพระพิมพ์ อนึ่ง พระพิมพ์แบบปาละนี้ปรากฏเช่นกันที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในประเทศอินเดีย

ประติมานวิทยา

พระโพธิสัตว์องค์นี้ตีความได้ว่าหมายถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอย่างแน่นอน เนื่องด้วย การถือดอกบัวปัทมะ พระองค์ทรงมีพระหัตถ์ 4 กร โดยพระหัตถ์คู่บนถือดอกปัทมะกับลูกประคำอันแสดงความเป็นนักบวช ส่วนพระหัตถ์คู่หน้าแสดงวรทมุทราและวางไว้บนพระเพลา ด้านขวาของพระองค์ปรากฏมนตร์ซึ่งไม่สามารถอ่านได้แล้วแต่คงเป้นมนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ที่ใกล้พระเศียรด้านขวาปรากฏสถูปซึ่งแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะปาละ เนื่องจากศิลปะปาละนิยมประดับสถูปไว้บริเวณที่ว่างใกล้พระเศียรเสมอๆ โดยปรากฏทั้งพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์

Related posts

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วิหารโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าโปรดชฎิลสามพี่น้อง วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระบรมธาตุสวี วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่อง จ.นครศรีธรรมราช 

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!