fbpx
Home » หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง

หน้าบันไม้สลัก จากวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

หน้าบันสลักไม้ มีภาพประธานเป็นรูปเทวดายืนเหนือยักษ์หรือคนแคระ แสดงอาการยกเท้าข้างซ้ายขึ้น ย่อเท้าข้างขวาพร้อมชูมือขวาขึ้นเหมือนถืออาวุธแต่หักหายไปแล้ว สองข้างเป็นภาพเทวดาเหาะประนมมือเข้าหาศูนย์กลาง เหล่าเทวดาทรงเครื่องคือชฎายอดแหลมมีกรรจียกจอนหู สวมกรองศอ นุ่งผ้าทับสนับเพลายาว ชักชายหน้าออกแผ่เป็นแผ่นพับ พื้นหลังฉากเป็นรูปลายพรรณพฤกษาและดอกโบตั๋น

Related posts

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ศาลาฤาษี วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยในระเบียงคด จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!