fbpx
Home » นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ภาคใต้

นางกระดาน หรือนางดาน จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

เป็นแผ่นไม้สลักรูปบุคคลในท่ายืน ทรงเครื่องคือสวมมงกุฎทรงเทริด มีกรองศอ สังวาลย์ ทับทรวง นุ่งผ้าชักชายยาวด้านหน้า ซึ่งเทียบได้กับเครื่องแต่งกายรูปบุคคลในศิลปะอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ด้านบนมีฉัตรซ้อนชั้นขึ้นไป สภาพชำรุดผุพังแล้วเป็นส่วนใหญ่

ประติมานวิทยา

รูปนางดาน หรือนางกระดานนี้ใช้ในการแห่พิธีโล้ชิงช้า หรือตรียัมปวายของพราหมณ์ เพื่อความอุดมสมบูรณ์

Related posts

เท้าแขนแบบอินเดียใต้ พบจาดกวัดโพธิ์ท่าเรือ (ร้าง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในคูหาโบราณสถานวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

กาลายน้ำทอง พิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!