fbpx
Home » ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ภาคใต้

ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

เป็นภาพแผงปูนปั้นนูนสูงบนผนังขนาบบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณของพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เป็นภาพพุทธประวัติตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ แสดงภาพของเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฑกะ มีเทวดาเหาะตามส่งเสด็จ และพระยาวัสวดีมารยืนยกมือห้ามอยู่ด้านหน้า เครื่องทรงของรูปบุคคลและลวดลายประดับเทียบได้กับศิลปะอยุธยาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23

ประติมานวิทยา

ภาพเล่าเรื่องตอนมหาภิเนษกรมณ์ เป็นภาพตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินใจละทางโลกออกบวช โดยทรงลักหนีจากพระราชวังในตอนกลางดึก ทรงม้ากัณฑกะที่มีนายฉันนะควบคุมออกจากเมือง ระหว่างทางเหล่าเทวดาคอยส่งเสด็จ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่คอยรองรับเท้าม้า และมีเทวดาปิกปากม้ามิให้ส่งเสียงดังให้ผู้คนรู้ เมื่อพระยาวัสวดีมารทราบก็ออกมายืนขวางมิให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวช

Related posts

มหาชนกชาดก ในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ศาลาการเปรียญ (ภัทรศีพิพิธภัณฑสถาน) วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนเทศนาโปรดยสกุลบุตร วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ศาลาพระวิหารแดง เขาตังกวน จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจากควนสราญรมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!