fbpx
Home » ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช ภาคใต้

ฐานพระสยม นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รูปแบบศิลปะ

ฐานพระสยม เป็นเทวาลัยไศวนิกายซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ไกลนักจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สร้างด้วยอิฐ ประกอบด้วยห้องครรภคฤหะขนาดเล็กซึ่งสำหรับประดิษฐานศิวลึงค์และมณฑปทางด้านหน้าสำหรับผู้บูชา

ประติมานวิทยา

ภายในประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานโยนีทรงกลมอันเป็นรสัญลักษณ์แทนพระศิวะและพระอุมาในฐานะแห่งการไม่มีรูป อนึ่ง ฐานโยนีทรงกลมนี้เป็นลักษณะพิเศษ ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะศรีวิชัยแต่กลับเป็นลักษณะปกติในศิลปะอินเดียใต้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่ฐานดังกล่าวอาจแสดงความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับชาวอินเดีย

Related posts

อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนชาวเมืองสังกัสสะอัศจรรย์ในบันไดสวรรค์ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปหินทรายจากวัดแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนปราบช้างนาฬาคีรี วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!