fbpx
Home » กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
ภาคใต้ สงขลา

กูฑุประดับเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
กูฑุสลักจากหินทราย ลักษณะของกูฑุเป็นกรอบวงโค้งปลายยอดแหลม ภายในมีใบหน้าบุคคล บุคคลนี้ มีดวงตาใหญ่ จมูกกว้าง สวมตุ้มหูเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ เส้นผมเกล้าขึ้นด้านบน รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับงานในศิลปะทวารวดีในภาคกลางของไทย น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ประติมานวิทยา
ได้จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2529

Related posts

เนมียราชชาดกในอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ภาพพระภิกษุนั่งพิจารณาปฏิจสมุปบาท ในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ซุ้มประตูทางเข้าวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!