fbpx
Home » พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา
พบที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อันได้แก่พื้นที่บริเวณอำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ ของจังหวัดสงขลา ได้ค้นพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจำนวนมากที่เป็นหลักฐานสำคัญแสดงถึงอารยธรรมความเจริญบริเวณคาบสมุทรสทิงพระตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์

Related posts

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมบนคอสองในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยม จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระคเณศสำริด พบจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!