fbpx
Home » พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่งโค้ง พระเนตรเบิกกว้าง ขมวดพระเกศาขมวดเป็นก้นหอยขนาดใหญ่ อุษณีษะปูดขึ้นมาเล็กน้อย พระรัศมีเป็นเปลว ด้านหน้ามีร่องรูปวงกลมอาจจะเคยประดับด้วยหินมีค่ามาก่อน ครองจีวรห่มเฉียง จีวรเรียบแนบพระวรกาย ที่ข้อพระกรซ้ายมีชายจีวรที่พาดลงมาบนพระชงฆ์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสกุลช่างนาคปัฏฏินัม หรืออาจจะเป็นอิทธิพลจากศิลปะลังกาแบบอนุราธปุระ น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา
พบที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อันได้แก่พื้นที่บริเวณอำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ ของจังหวัดสงขลา ได้ค้นพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจำนวนมากที่เป็นหลักฐานสำคัญแสดงถึงอารยธรรมความเจริญบริเวณคาบสมุทรสทิงพระตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์

Related posts

วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

อุโบสถ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เศียรพระพุทธรูปหินทราย วัดประเดิม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนแรกนาขวัญ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

บัวบรรจุอัฐิ วัดจำปา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!
X