fbpx
Home » พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มจระนำที่ก่อขึ้นใหม่ด้านหน้าเก็จกลางของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี สภาพในปัจจุบันพระเศียร และพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไปแล้ว แต่จากลักษณะของพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่วางอยู่ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ข้างขวายืนออกมาด้านหน้า จึงน่าจะแสดงปางมารวิชัย ส่วนพระสาวกที่นั่งอยู่ขนาบข้างก็ชำรุดมาก ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วเช่นกัน จากรูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยช่างท้องถิ่น ภายหลังจากที่มีการกลับมาใช้ศาสนสถานบนเจดีย์เขาน้อยอีกครั้ง

ประติมานวิทยา/ประวัติ
เขาน้อย ตำบลหัวเขา ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 65 วันที่ 22 เมษายน 2529

Related posts

วัดสมุหนิมิต จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระอุโบสถ วัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ปูนปั้นเรื่องมหาภิเนษกรมณ์ วิหารพระทรงม้า,วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระศิวะ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระประธานในอุโบสถ วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพิมพ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!