fbpx
Home » พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา
พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย ภาคใต้ สงขลา

พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มจระนำที่ก่อขึ้นใหม่ด้านหน้าเก็จกลางของศาสนสถานที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ ครองจีวรห่มเฉียง มีชายสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดใหญ่พาดที่พระอังสาข้างซ้าย ปลายตัดตรง ยาวลงมาถึงพระนาภี สภาพในปัจจุบันพระเศียร และพระหัตถ์ทั้งสองข้างหักหายไปแล้ว แต่จากลักษณะของพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่วางอยู่ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ข้างขวายืนออกมาด้านหน้า จึงน่าจะแสดงปางมารวิชัย ส่วนพระสาวกที่นั่งอยู่ขนาบข้างก็ชำรุดมาก ส่วนพระเศียรหักหายไปแล้วเช่นกัน จากรูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยช่างท้องถิ่น ภายหลังจากที่มีการกลับมาใช้ศาสนสถานบนเจดีย์เขาน้อยอีกครั้ง

ประติมานวิทยา/ประวัติ
เขาน้อย ตำบลหัวเขา ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 65 วันที่ 22 เมษายน 2529

Related posts

พระพุทธรูปประธานวัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

ท้าววิรูปักษ์ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปภายในพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนเทศนาสั่งสอนองคุลีมาล วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

ชุดเครื่องโต๊ะลายคราม ของสมเด็จพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!