fbpx
Home » บ่อเก๋ง จ.สงขลา
บ่อเก๋ง ภาคใต้ สงขลา

บ่อเก๋ง จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
กลุ่มสิ่งก่อสร้างในบริเวณบ่อเก๋งแต่เดิมคือปรากการรักษาด้านหน้าของเมืองสงขลาเก่าที่ตั้งอยู่ฝั่งแหลมสน สร้างประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ประกอบด้วยเชิงเทิน ที่ติดตั้งปืนใหญ่ อาคารที่พักผู้รักษาป้อม บ่อน้ำ และซุ้มประตู เมื่อย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่งบ่อยางซึ่เงป็นตัวเมืองสงขลาปัจจุบันและได้มีการสร้างป้อมปากแม่น้ำแหลมทรายเพื่อป้องกันเมือง ปรากการบ่อเก๋งแห่งนี้จึงร้างไป แต่ยังมีการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำจืดเท่านั้น ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2542

Related posts

พระวิษณุ 4 กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

กลองมโหระทึก จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4 วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

โบราณสถานหมายเลข 2 เขาคา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระหริหระ สำริด จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เสารูปต้นไผ่ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!