fbpx
Home » พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา
พระประธานในอุโบสถ วัดเขาพระอานนท์ ภาคใต้ สงขลา

พระประธานในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

รูปแบบศิลปะ
พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ใหญ่ยาว ลักษณะอย่างหุ่น พระขนงโก่งโค้ง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเล็กน้อย พระกรรณใหญ่ เม็ดพระเกศามีขนาดเล็ก รัศมีเป็นเปลวสูง พระอังสาทั้งสองข้างยกตั้งขึ้นระนาบกับพื้น ครองจีวรห่มเฉียง เรียบ มีชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดอยู่ที่พระอังสาข้างซ้ายตกลงมาตรงกลางพระวรกาย ลงมาถึงพระนาภีปลายตัดตรง พระชงฆ์มีขนาดใหญ่หนา จากลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือในราวพุทธศตวรรษที่ 24 พร้อมกับการสร้างวัด โดยน่าจะสร้างขึ้นโดยช่างท้องถิ่นเนื่องจากลักษณะการสร้างที่ผิดสัดส่วน

ประติมานวิทยา/ประวัติ
จากประวัติการสร้างวัด กล่าวว่า บริเวณที่ตั้งวัดนี้ เรียกว่า สถานที่ค้าโภค์ หมายถึง ตลาดนัด นามว่า “วัดโภค์” ต่อมาเพี้ยนเป็น “วัดโพธิ์” ถึงสมัยของพระครูสังฆโศภน เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ปฐมาวาส”
ในพงศาวดารเมืองสงขลา ได้กล่าว วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า “วัดโพ” เป็นวัดที่เจ้าเมืองสงขลาได้เป็นผู้สร้างในบางส่วนและปฏิสังขรณ์สืบต่อกันมา นับตั้งแต่พระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) เป็นผู้มาสร้างพระอุโบสถและโรงธรรม ราวสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2402 (จ.ศ.1221) รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา บุตรของพระยาศรีสมบัติจางวาง (บุญชิ้น ณ สงขลา) ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์สิ้นเงินไป 361 เหรียญ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ.2461 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ตามที่ระบุไว้บนหน้าบันของพระอุโบสถ

Related posts

ฝาปะกนกุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

เจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ศิวลึงค์ซึ่งติดกับฐานโยนี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอน วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

กุฏิ วัดวังตะวันตก จ.นนครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!