fbpx
Home » เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ประติมานวิทยา
“เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา

Related posts

โบราณสถานหมายเลข 6 เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

พระวิษณุจากวัดพระเพรง พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปบนเจดีย์เขาน้อย จ.สงขลา

Scaasa Researcher

อุโบสถและเจดีย์ วัดหน้าพระลาน จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระเศียรของพระพุทธรูปจากสิชล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน จ.ครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!