fbpx
Home » เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุง ภาคใต้ เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก

เสมารอบอุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

รูปแบบศิลปะ
เป็นเสมาวางอยู่บนฐานสิงห์ทรงแปดเหลี่ยมสองฐานต่อด้วยบัวคลุ่ม ลักษณะของฐานสิงห์สันนิษฐานได้ถึงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

ประติมานวิทยา
“เสมา” หรือ “สีมา” มีความหมายถึงการรวมตัวหรือชุมนุมของสงฆ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางสังฆกรรมทางศาสนา

Related posts

ประตูยอดเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

เจดีย์ประธาน วัดวิหารเบิก อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนรบหญ้าคาจากพรามณ์โสตถิยะ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!