fbpx
Home » โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

รูปแบบศิลปะ

โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง ปิดทับส่วนฐานบัววลัย กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา

มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า วัดหลงนี้เป็นวัดที่ปรากฏในจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า พระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีพระบรมราชโองการให้พระเถระนามว่าชยันตะ สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อถวายให้เป็นที่ประทับแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิและพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ

Related posts

รูปอาคารบนผนังถ้ำวัดถ้ำคูหาสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

เก๋งจีน วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร จ.สุราษฎร์ธานี

Scaasa Researcher

เจดีย์รายวัดวังฐานเขียง 1 ฐาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

ชิ้นส่วนพระบาทและด้านล่างผ้าของวิษณุ พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!