fbpx
Home » โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โบราณสถานวัดแก้ว

โบราณสถานวัดหลง จ.สุราษฎร์ธานี

รูปแบบศิลปะ

โบราณสถานวัดแก้วในปัจจุบัน เหลือเพียงส่วนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น เนื่องจากอิฐส่วนบนถูกรื้อไปสร้างกำแพงแก้วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา ลักษณะผังของอาคารเป็นผังแบบกากบาท มีการทำบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน โดยบันไดทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นทางขึ้นสู่ห้องครรภคฤหะ ฐานชั้นล่างสุดสามารถเดินประทักษิณได้โดยรอบ ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงถึงความสัมพันธ์กับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง เช่น จันทิกะละสัน ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะอินเดียที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ที่แต่ละด้านของฐานตกแต่งด้วยอาคารจำลอง ปิดทับส่วนฐานบัววลัย กำหนดอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ประติมานวิทยา

มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่า วัดหลงนี้เป็นวัดที่ปรากฏในจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า พระเจ้ากรุงศรีวิชัยมีพระบรมราชโองการให้พระเถระนามว่าชยันตะ สร้างปราสาทอิฐ 3 หลัง เพื่อถวายให้เป็นที่ประทับแด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ปัทมปาณิและพระโพธิสัตว์วัชรปาณิ

Related posts

พระพิมพ์ดินดิบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Scaasa Researcher

ผนังด้านสกัดหน้าในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จ.สงขลา

Scaasa Researcher

พระพุทธรูปปางสมาธิ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนพญามารขัดขวางการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ วัดวัง อ.เมือง จ.พัทลุง

Scaasa Researcher

หอพระนารายณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Scaasa Researcher

ระเบียงคต วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

Scaasa Researcher

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!